Prospectus

nl en

Thematic Seminar II

Course
2022-2023

Toegangseisen

Het Themacollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.
Om organisatorische redenen zijn studenten niet vrij in het kiezen van het thema in het Themacollege.

Beschrijving

Het Themacollege II is een werkcollege waarin academisch vaardigheden centraal staan. Studenten leren de basisvaardigheden van academisch historisch onderzoek: het formuleren van een onderzoeksvraag, het zoeken en analyseren van literatuur, het geven van een presentatie en het schrijven van een academisch werkstuk. In Themacollege II leren studenten de schrijf- en presentatievaardigheden van Themacollege I zelfstandig toe te passen. Onder begeleiding van een docent schrijven zij aan de hand van een thema en literatuur zelfstandig een werkstuk en geven een presentatie over hun onderzoek.
Het thema wordt in het eerste college bekendgemaakt en geïntroduceerd. In de daaropvolgende colleges zoeken en analyseren studenten literatuur, formuleren zij zelfstandig een vraagstelling en maken zij hun onderzoeksopzet. De studenten moeten de literatuur zelf verzamelen op basis van aanwijzingen van de docent. Aan de hand van opdrachten worden deze vaardigheden in het college en/of via Brightspace besproken.

Leerdoelen

De student kan:

 • 1) een realistische planning hanteren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren;

 • 3) gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen;

 • 4) kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur;

 • 5) een probleemstelling en deelvragen formuleren;

 • 6) een beargumenteerde conclusie formuleren;

 • 7) feedback geven en ontvangen;

 • 8) aanwijzingen van de docent verwerken;

 • 9) een probleemgestuurd werkstuk schrijven in correct Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen;

 • 10) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken.

 • 11) De student heeft kennis van de mogelijkheden van digitale onderzoeksmethoden. De student kan eenvoudige databases gebruiken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 7

 • Referaat
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 7, 10

 • Opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11

 • Eerste versie deel werkstuk
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11*

 • Werkstuk (4.000-5.000 woorden, gebaseerd op literatuur, exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 1 t/m 9, 11

Weging

 • Participatie: 5%

 • Referaat: 10%

 • Opdrachten: 15%

 • Eerste versie deel werkstuk: 10%

 • Definitieve versie volledige werkstuk: 60%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eisen dat het definitieve werkstuk voldoende moet zijn, dat het referaat moet zijn gegeven en dat alle opdrachten moeten zijn ingeleverd.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en de werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven op Brightspace.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Aan te schaffen voorafgaand aan het eerste college:
Jeanette Kamp e.a., Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici (Amsterdam 2016).

Overige literatuur die over het specifieke onderwerp van het Themacollege handelt, wordt door de docent van het college op Brightspace bekend gemaakt en hoeft niet van tevoren te worden aangeschaft.

Inschrijven

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen Themacollege II in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Ouderejaars propedeuse-studenten die Themacollege II moeten herkansen, dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Voor het behalen van een positief BSA geldt als aanvullende eis dat een van beide Themacolleges van de propedeuse met een voldoende moet zijn afgerond.
Voor toelating tot de BA2-werkcolleges moeten beide Themacolleges met een voldoende zijn afgerond.