Prospectus

nl en

Historiography and Philosophy of History

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Roşu) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van casestudies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie. In het eerste blok staat de geschiedtheorie centraal; in het tweede blok volgt de historiografie.

NB. De colleges Historiografie van het tweede blok worden in het Engels gegeven. De tentamenvragen Historiografie zijn in het Nederlands.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten uit vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student heeft:

 • 3) kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie;

 • 4) kennis van en inzicht in wetenschapstheoretische problemen;

 • 5) inzicht in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis;

 • 6) kennis van en inzicht in de grondslagen van de geschiedwetenschap.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: Geschiedtheorie (schriftelijk tentamen met essayvragen)

 • Deeltoets 2: Historiografie (schriftelijk tentamen met essayvragen)

Weging

 • Deeltoets 1: 50%

 • Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één dag, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Herman Paul, Als het verleden trekt. Kernthema’s in de geschiedfilosofie (Den Haag 2014);

 • Jeremy D. Popkin, From Herodotus to H-Net: The Story of Historiography (2e druk; Oxford 2021), ISBN 978-0-19-007761-7.

Inschrijven

Inschrijven via My StudyMap is verplicht.

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docenten (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.