Prospectus

nl en

Beyond the threat

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het integratiedebat staat in Nederland en andere West-Europese landen hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Het debat is echter verre van nieuw. Door de eeuwen heen zijn tal van groepen nieuwkomers op weerstanden gestuit en ook het relatief hoge percentage van immigranten in de meeste Europese landen kent precedenten. Daarom is de vraag gerechtvaardigd waar de hedendaagse angsten vandaan komen. Om daar antwoord op te kunnen geven, is een vergelijking nodig met de situatie in eerdere perioden, zowel waar het gaat om de kenmerken van de migranten als om die van de samenlevingen waarin zij zich vestigden.

In deze collegereeks draait het om de vergelijking van oude en nieuwe migranten in Nederland met die in andere landen, en een vergelijking van immgranten en emigranten. Het gaat in de reeks om migratie en integratie(beleid) in international vergelijkend perspectief. Een aantal vooraanstaande specialisten zal op systematische wijze de parallellen en verschillen tussen heden en verleden blootleggen. Diverse docenten zullen een overzicht geven over migratie- en integratieprocessen in West-Europa in de afgelopen vier eeuwen. Daarbij komen zowel politieke, sociale, economische als culturele aspecten aan bod.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis van minderheidsvorming (en de factoren die daar invloed op hebben) en migraties (en de factoren die omvang en richting daarvan bepalen);

 • 5) verwerft kennis van sociale theorieën die voor het debat en verklaringen van veranderingen relevant zijn.

 • 6) beschikt na afronding van de cursus over een goed overzicht over de belangrijkste (interdisciplinaire) theoretische en conceptuele benaderingen van migratie- en integratieprocessen. Daarnaast is de student in staat gestructureerde vergelijkingen te maken diverse landen en tussen verschillende historische perioden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van één eindtoets:

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen plus mogelijk gesloten vragen

Weging

 • Schriftelijk tentamen: 100%

Herkansing

Het tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Herman Obdeijn & Marlou Schrover, Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam Bert Bakker 2008)

Het boek is (onder meer) vanaf hier te downloaden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.