Prospectus

nl en

History of Russia

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking nog niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische samenhang te bepalen tussen autocratie en dienststaat onder de Russische tsaren en tussen revolutie en dictatuur onder het Sovjetcommunisme. Hierbij zullen we ingaan op de wisselwerking tussen tussen staat en samenleving, oftewel de invloed van Russische heersers op het leven van gewone Russen en omgekeerd. Centraal staat hierbij de vraag hoe de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhouden tot de westerse algemene geschiedenis. Hoort Rusland er meer en meer bij of gaat het toch zijn eigen weg?
In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd vanaf de vroegste geschiedenis van Rusland, via de Russische Revolutie van 1917 tot aan het einde van de Sovjetunie in 1991. Verschillende tijdperken, aspecten en interpretaties hiervan worden besproken aan de hand van het standaardwerk van Geoffrey Hosking, Russia and the Russians (Harvard 2001). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Halverwege het semester vindt een take-home toets plaats middels een essay over een nader te kiezen deelonderwerp (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis). Het college sluit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde kennis- en inzichtvragen over het geheel van handboek, collegestof en uitgereikte teksten.

Praktische toelichting:
De opgegeven hoofdstukken uit het handboek zijn bestudeerd voor aanvang van het college waarin deze worden besproken. De toetsing van het college bestaat uit twee delen:
1) De midtermopdracht (telt voor 30%) is een schrijfopdracht voor een essay van maximaal 500 woorden over een zelfgekozen ‘erflater van de Russische beschaving’. Dit essay geeft een beschouwing over een persoon, geplaatst in zijn of haar historische context, met een visie op zijn of haar betekenis.
2) Het schriftelijk eind-tentamen (telt voor 70%) bestaat uit een aantal open vragen over het handboek, de hand-outs en de op college behandelde stof. Het college wordt ondersteund door middel van een blackboardsite waarop de algemene informatie en de getoonde diapresentaties zijn terug te vinden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting AG

 1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege als onderdeel van Russische Studies:

 1. Een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de twintigste eeuw.
 2. Inzicht in de belangrijkste historische figuren, sleutelbegrippen en eigenaardigheden van deze geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.
 3. Vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context en het geven van duiding.
 4. Vermogen om aan de hand van een zelf gekozen historische figuur een deelonderwerp uit de stof te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin het betreffende thema, de context en zijn betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

Deeltoets 1: midterm take-home opdracht voor essay van circa 500 woorden
Deeltoets 2: schriftelijk eind- tentamen met open vragen over de gehele stof

Weging

 • Deeltoets 1: 30%

 • Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Herkansing van beide onderdelen is mogelijk.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER).

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt

Literatuurlijst

 • Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2003, of 2nd revised edition 2011) ISBN 978-0-718-19360-7

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Deadlines

Midtermopdracht inleveren: 31 oktober 2022 via Brightspace
Tentamen: 21 december 2022 p.m.
Hertentamen: 25 januari 2023 p.m.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.