Prospectus

nl en

Greek prose: Herodotus

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 1/2/3. [In geval van jaar 3:] De deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. In de hoorcolleges wordt aandacht geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, zijn vertelstrategieën en de cultuurhistorische achtergronden van zijn werk.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën. (I.i, ii, iii)

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen. (I.i)

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen. (I.ii, iii)

 • kennis van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (40 pp OCT) met behulp van een commentaar. (II.i; schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Tussentoets (30 %): vertaling van een ongeziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud.

 • Eindtoets (70 %): schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen over gelezen tekstpassages uit Herodotus, met vragen over de grammatica, taaleigen, stijl en inhoud, en een korte vertaling van een ongeziene tekstpassage.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers met de aanvullende eis dat de tussentoets voldoende moet zijn.

 • Tussentoets: 30%

 • Eindtoets: 70%

Herkansing

De tussentoets kan herkanst worden bij de eindtoetsgelegenheid. Wordt het vak dan niet behaald, dan is er één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt

Literatuurlijst

Aan te schaffen

 • Een kritische teksteditie van Herodotus: N.G. Wilson, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, 2015); ook acceptabel is de oude OCT van C. Hude (3de editie of later).

  • Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld: W. Kassies, Herodotus. Historiën: Alles wat ik zag, hoorde en onderzocht (Amsterdam 2019); of: R.B. Strassler, The Landmark Herodotus (New York 2007); of: R. Waterfield, Herodotus, The Histories (Oxford 1998).

Aanbevolen

 • A.M. Bowie, Herodotus: Histories Book VIII (Cambridge Greek and Latin Classics), Cambridge 2008

 • E. van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker, The Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge 2019

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing