Prospectus

nl en

Latin in the Renaissance

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.

Aan de ene kant zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en over humanistisch onderwijs. Aan de andere kant zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (m.n. in Italië) centraal staan, aan de hand van verschillende genres en auteurs. Bij de interpretatie van de teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van de begrippen imitatio en intertekstualiteit) en welke rol ze speelden in het leven van de 15e en 16e eeuw.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht

 • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden / schrijvers, hun werken en van de historische context;

 • Inzicht in de ontwikkeling en tekstoverlevering van de Latijnse literatuur in de Renaissance;

 • Inzicht in het culturele proces en onderzoeksterrein van klassieke receptie.

Vaardigheden:

 • Verdieping van de literaire en cultuurhistorische onderzoeksmethoden m.b.t. de Latijnse literatuur;

 • Ontwikkelen van heuristische vaardigheden in een relatief onontgonnen onderzoeksgebied;

 • Het schrijven van een kort essay met gebruik van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Kort essay

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit vertalingen en open vragen over gelezen primaire en secundaire literatuur

Weging

 • Kort essay: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen, met als aanvullende eis dat er voor elk onderdeel minstens een 5,5 behaald moet worden.

Herkansing

Een onvoldoende tentamen en essay kan tevens worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Primaire teksten en secundaire literatuur worden via Brightspace en/of via een leesplank in de UB beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

Niet van toepassing