Prospectus

nl en

Monsters

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit keuzevak is toegankelijk voor alle (bachelor)studenten. Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Beschrijving

Dit college behelst een uitgebreide introductie op het wijdverbreide fenomeen van het ‘monster’, waarbij aandacht wordt besteed aan het ontstaan, de verspreiding en het interpreteren van het monster in de mythologie, geschiedenis, beeldende kunst en populaire cultuur.
De opzet van het college is tweeledig. Aan de ene kant wordt beoogd een (noodzakelijkerwijs onvolledig) overzicht te bieden van (soorten) monsters uit verschillende perioden en verschillende delen van de wereld. Zo passeren onder andere creatiemonsters, weerwolven, zombies, vampiers, reuzen, centauren, demonen, aliens, robots en ecomonsters de revue. Deze comparatieve insteek heeft tot doel de veelzijdigheid en alomtegenwoordigheid van het monster te illustreren, alsmede tot een min of meer universele typologie te komen.
Aan de andere kant wordt geprobeerd het fenomeen monster te begrijpen, te interpreteren en te verklaren. We besteden vooral aandacht aan het het ontstaan, de bestaansreden en de functie van het monster. We maken daarbij gebruik van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals de psychologie, antropologie, biologie, geschiedenis en literatuurwetenschap. Er is hierbij ook oog voor de ontwikkeling van het fenomeen monster.

Leerdoelen

De studenten:

  • maken op een grondige manier kennis met de vele verschijningsvormen van het monster;

  • hebben een rudimentair begrip van de geschiedenis van het monster;

  • kunnen het fenomeen monster en zijn functie begrijpen en verklaren in de context van verschillende wetenschappelijke benaderingen.

Rooster

Zie Collegerooster BA Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

  • take home tentamen

  • schriftelijk tentamen met multiple choice vragen en open vragen

Weging

  • Take home tentamen: 20%

  • Schriftelijk tentamen: 80%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het gemiddelde eindcijfer onvoldoende is, dan kan alleen het schriftelijke tentamen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Voor zowel de take home toets als het schriftelijk tentamen geldt dat inzage en nabespreking op individueel verzoek plaatsvinden.

Literatuurlijst

Studenten lezen artikelen en boekpassages die online beschikbaar zijn. Een overzicht van de literatuur wordt bij aanvang van het college verstrekt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. H.H. Koning

Opmerkingen

Niet van toepassing.