Prospectus

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Course
2022-2023

Toegangseisen

In dit vak lezen we veel primaire teksten in het Arabisch en in vertaling. Studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen kunnen het vak volgen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt afgerond moeten hebben. Wie dit vak als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent Petra Sijpesteijn (rechts in informatiebalk).
Huiswerk vóór het eerste college: studenten dienen tijdens de zomer een tekst te lezen in het Arabisch of vertaling waarover zij een schriftelijke opdracht en een quiz tijdens het eerste college maken (zie hieronder onder opmerkingen). De tekst en opdracht worden via Brightspace ter beschikking gesteld.

Beschrijving

Abbasiedisch Bagdad was de stad van Sheherazade, de legendarische vertelster van de 1001 Nacht. Bagdad was in de negende en tiende eeuw een wereldstad met meer dan een miljoen inwoners. Wetenschap, literatuur en kunst stonden er in zulk hoog aanzien dat geleerden en schrijvers van heinde en verre naar de hoofdstad trokken of opgekocht werden als profvoetballers. De intellectuele en politieke debatten die er plaats vonden en de werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen die er werden geschreven, bepaalden het karakter van de islamitische wereld gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe. Hoe leefde je in deze stad? Wat aten en dronken mensen, waar deden ze dat en hoe? Welke dingen deden ze in hun vrije tijd en hoe vermaakten ze zich met dans, muziek, sport en literatuur? Waar woonden ze? Net als in de verhalen van 1001 nacht reizen we in dit vak via verschillende teksten langs allerhande onderwerpen, van grote thema’s, zoals ideeën over vrijheid, eigenheid en anderen, over leiderschap en orthodoxie tot aspecten van het dagelijkse leven zoals badhuizen, religieuze festivals, magische rituelen, de dierentuin en jacht.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten maken kennis met verschillende Arabische tekst genres (historisch, verhalend, theologisch, juridisch). Deelnemers kunnen aan het einde van dit vak actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie en zullen elementaire onderzoeksvaardigheden (waaronder heuristische vaardigheden) hebben verworven; o.a.: het verzamelen, analyseren en op kwaliteit beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het helder uiteenzetten van onderzoeksresultaten in geschreven en mondelinge vorm.
Verder vergroten hoofdvakstudenten/arabisten hun kennis van het klassiek Arabisch en leren zij omgaan met gespecialiseerde woordenboeken en naslaggrammatica’s.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Studenten dienen op de hoogte te zijn van de universitaire regelingen met betrekking tot plagiaat en academische integriteit. Alle opdrachten dienen via Brightspace ingediend te worden zodat ze gecontroleerd kunnen worden op plagiaat.
De essays en schrijfopdrachten dienen te voldoen aan de richtlijnen die de opleiding Midden-Oostenstudies heeft opgesteld in de Handleiding Schriftelijk Werkstuk.

Toetsing

De toetsing voor dit college bestaat uit vijf componenten: opdracht en quiz over te bestuderen tekst, participatie, presentatie, quiz, schrijfopdrachten.
Tijdens de zomer bestuderen studenten zelfstandig een voorgeschreven Arabische tekst (degenen die geen Arabisch kennen doen dit in vertaling) waarover ze een aantal vragen beantwoorden in een thuisopdracht en in een quiz die tijdens het tweede college wordt afgenomen. De thuisopdracht test de mate waarin studenten in staat zijn relevante informatie in on-line handboeken op te zoeken en te verwerken. Studenten dienen ook inzicht in de inhoud van de tekst en de argumenten die erin gebruikt worden te tonen. In de quiz wordt een aantal korte vragen over een passage uit de tekst gesteld. De tekst en opdracht worden op Brightspace voorafgaande aan het college ter beschikking gesteld.
Het cijfer voor participatie is gebaseerd op: de mate waarin studenten tonen zich op het college voorbereid te hebben door de opgegeven literatuur te lezen en opdrachten te doen; hoezeer ze interageren met hun collega’s tijdens de colleges en zich inzetten voor gezamelijke opdrachten; hoeveel betekenisvolle en relevante vragen stellen en hoeveel relevant commentaar ze leveren. Studenten worden geacht actief aan de discussie op college bij te dragen.
Elke student geeft een presentatie waarin de literatuur van die week becommentarieerd en besproken wordt in relatie met de gerelateerde primaire tekst. In de beoordeling speelt zowel de voorbereiding voorafgaande aan als de presentatie in de klas mee.
Daarnaast is er nog een quiz die tijdens college wordt afgenomen. Tenslotte schrijven studenten twee korte essays (ca. 1500 woorden elk) over voorgeschreven onderwerpen. Er zullen gedetailleerde instructies volgen over hoe de essays geschreven moeten worden. De beoordeling van de essays is gebaseerd op: voorbereiding en studie, begrip en juiste weergave van de voorgeschreven literatuur, betrokkenheid bij de taak, correcte academisch taalgebruik en schrijfstijl.

Onderdeel Weging
1 Thuis te maken opdracht en quiz tijdens het tweede college over een tekst die tijdens de zomer gelezen wordt. 20%
2 Twee essays (elk ca. 1500 woorden) 50%
3 Quiz 10%
4 Presentatie 10%
5 Participatie 10%

Herkansing

Wanneer het gewogen eindcijfer een 5,49 of lager is, hebben de studenten de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing bestaat uit een herkansingstoets die voor 50% meetelt.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur wordt beschikbaar gesteld op Brightspace of op de collegeplank in de UB. In de syllabus staat beschreven welke literatuur op welk moment bestudeerd dient te worden.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Tijdens de zomer bestuderen studenten zelfstandig een voorgeschreven Arabische tekst (degenen die geen Arabisch kennen doen dit in vertaling) waarover ze een aantal vragen beantwoorden in een thuisopdracht en in een quiz die tijdens het tweede college wordt afgenomen. Het cijfer voor deze toetsen draagt bij aan het eindcijfer (zie ‘Toetsing’ hierboven). Voorafgaand aan het eerste college dienen alle studenten zich voor het vak in te schrijven op Brightspace waar deze tekst beschikbaar wordt gesteld. Op Brightspace staat ook de achtergrondliteratuur die voor het eerste college bestudeerd dient te worden.