Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk Nederlandkunde/Dutch Studies

Course
2022-2023

Toegangseisen

De vakken van het eerste en het tweede jaar moeten afgerond zijn en het vak Academisch schrijven, Taalvaardigheid III.

Beschrijving

Ter afsluiting van het BA-programma Nederlandkunde schrijft de student zelfstandig een werkstuk in het Nederlands dat aansluit bij een van de werkcolleges in de gekozen specialisatie. Er zijn in het BA-programma Nederlandkunde twee informele specialisaties: Nederlandse cultuur en taalkunde. De student wordt bij het schrijven van het werkstuk begeleid door een van de docenten. Wie dat is, hangt af van de specialisatie en het onderwerp. Studenten wordt aangeraden om tijdig, bij voorkeur in het eerste semester van het derde jaar, te beginnen aan het werkstuk. De deadline voor het inleveren van het BA-werkstuk is 15 juni 2023.

Leerdoelen

Het werkstuk wordt geschreven naar aanleiding van een of meer derdejaars werkcolleges. De studenten wordt aangeraden om 30 EC aan keuzevakken te kiezen op het gebied van de specialisaties Nederlandse Cultuur of Taalkunde. Studenten dienen een ‘Nederlandkundig’ onderwerp kiezen, en daarvoor is het nodig dat zij hun werkstuk schrijven in het verlengde van een of meer specialisatievakken in het derde jaar.

De student leert tijdens het schrijven van het werkstuk een probleemstelling / onderzoeksvraag te laten aansluiten bij een of meer van de in de specialisatie gekozen colleges.

In het BA-werkstuk leert de student verslag doen van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek van beperkte omvang en reikwijdte.

Daarnaast geeft het schrijven van het werkstuk de student gelegenheid om verdere expertise te verkrijgen in het:

 • afbakenen van het onderwerp van het onderzoek

 • bepalen van de probleemstelling en werkopzet

 • verzamelen van data

 • trekken van conclusies

 • bepalen van aanbevelingen

Student moet voorts in staat zijn om:

 • een goed geformuleerde, samenhangende en degelijk geargumenteerde tekst te schrijven waarbij het ERK-niveau van schrijfvaardigheid van het niveau B2 of hoger getuigt

 • correct, helder, wetenschappelijk taalgebruik te hanteren,volgens de conventies van het genre

 • het onderwerp van het werkstuk theoretisch te onderbouwen

 • verantwoord om te gaan met gebruik van literatuur en empirische bronnen

 • te kiezen voor relevante bronnen en data

 • degelijk te argumenteren, met interne logica van het betoog, onderscheid makend tussen empirisch gefundeerde uitspraken en meningen, veronderstellingen en vooroordelen

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

BA-eindwerkstuk

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindwerkstuk van de bacheloropleiding heeft een studielast van minimaal 10 ECTS, als richtlijn geldt een omvang van ongeveer 10.000 woorden inclusief noten, bibliografie en bijlagen. De toetsing van het eindwerkstuk vindt plaats met behulp van een beoordelingsformulier dat bij de begeleiders ter inzage is. Zie ook de Facultaire regeling BA-werkstuk.

Weging

Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier.

Herkansing

Indien het bacheloreindwerkstuk niet voldoet aan de gestelde eindtermen, heeft de student één herkansingsmogelijkheid.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het BA-werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Afhankelijk van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk. Wordt in overleg met de student opgesteld.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

In de zomer worden er geen werkstukken meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).
De deadline voor het inleveren van het BA-werkstuk is 15 juni 2023.