Prospectus

nl en

Anthropology and Religion

Course
2022-2023

Toegangseisen

De cursus is in eerste instantie alleen toegankelijk voor studenten BA Religiewetenschappen.

Keuzevakkers zijn welkom als er voldoende beschikbare plaatsen zijn.

Beschrijving

Deze cursus geeft een overzicht van belangrijke thema’s uit de antropologie van de religie op basis van James S. Bielo, Anthropology of Religion: The Basics (Routledge, 2015). Uitgangspunt is dat religie iets is wat mensen doen. De antropologie van religie richt zich daarbij in het bijzonder op de concrete manieren waarop mensen vorm geven aan religie: door rituelen, teksten, objecten, beelden, geluiden en lichaam. Studenten lezen capita selecta uit de antropologie van de religie en maken opdrachten over de gelezen literatuur onder andere bestaande uit het maken van samenvattingen, het schrijven van kritische besprekingen, het zoeken van voorbeelden bij de literatuur, het maken van een overzichtsschema, en het schrijven van een reflectie.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om

 • theoretische en methodische vraagstukken verbonden met antropologisch onderzoek te herkennen en te benoemen;

 • aan de hand van concrete voorbeelden te illustreren hoe onderzoekers met deze vraagstukken zijn omgegaan;

 • deze benaderingen kritisch te beoordelen;

 • hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren voor een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten;

 • de verworven kennis te synthetiseren door middel van een overzichtsschema en een schriftelijke reflectie op de cursus.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Vijf opdrachten over de gelezen literatuur (40% van het eindcijfer)

 • Essay van 1500 woorden over een etnografie naar keuze (60% van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie over etnografie (voldoende of onvoldoende)

Alle toetsingopdrachten moeten worden ingediend. Alleen als aan alle toetsingsopdrachten is voldaan, wordt een eindcijfer berekend.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit een essay van 2500 woorden over een onderwerp uit de antropologie van de religie, in samenspraak met de docent vastgesteld. Het cijfer vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • James S. Bielo. Anthropology of Religion: The Basics. Abingdon and New York: Routledge, 2015.

 • De verdere te bestuderen literatuur per bijeenkomst wordt bekendgemaakt tijdens het eerste college.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Geen