Prospectus

nl en

Methoden en Technieken 2: kwantitatief onderzoek

Course
2022-2023

Toegangseisen

Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en teksten. Dit college is alleen toegankelijk voor studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

Godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie en culturele antropologie zijn empirische wetenschappen. Zij baseren hun uitspraken op de resultaten van empirisch onderzoek.
In de cursus Methoden en Technieken 2 leren studenten zelfstandig een eenvoudig kwantitatief onderzoek uit te voeren. Zij leren om de variabelen in hun godsdienstpsychologische of – sociologische probleemstelling te operationaliseren en zijn op de hoogte van eenvoudige basisprincipes en begrippen uit de beschrijvende (o.a. centrummaten, spreidingsmaten, correlaties) en inductieve statistiek (o.a. normale verdeling, significantietoets). Een schriftelijke vragenlijst wordt gekozen of zelf samengesteld en afgenomen bij een kleine groep respondenten. Studenten leren vervolgens om de onderzoeksresultaten te analyseren en om de belangrijkste bevindingen te beschrijven en kritisch te bespreken.

Leerdoelen

  • In deze cursus worden diverse vaardigheden getraind ter voorbereiding op de arbeidsmarkt: onderzoeksvermogen, conceptueel denken, creativiteit, klantgerichtheid, accuratesse (omgaan met details), analyseren, probleemanalyse en oordeelsvorming, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en presentatie

  • de verworven kennis in deze cursus - waarbij er gewerkt wordt met eigen data en er kennis wordt genomen van verzamelde data door anderen - kan ook ingezet worden bij het werken met datagestuurde methoden in de geesteswetenschappen (digital humanities)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

  1. Opdrachten: probleemstelling, enquête, eerste analyse resultaten, mondelinge presentatie (40% eindcijfer)
  2. Eindwerkstuk (60% eindcijfer)

Herkansing

Voor onderdeel 2 (het eindwerkstuk) is er een herkansing.

Indien het eindwerkstuk onvoldoende is, kan de student een verbeterde versie inleveren binnen een termijn van 2 weken.

Nabespreking onderzoeksrapportage

Na de bekendmaking van het cijfer kan, indien de student dat wenst, er per subgroep een afspraak gemaakt worden voor een nabespreking. Deze is bedoeld om de student voor te bereiden op de herkansing.

Literatuurlijst

Baarda, B., Bakker, E., Fischer T., Julsing, M., Van der Hulst, M., Van Vianen, R., & De Goede, M. (2014 of 2017). Basisboek Methoden en Technieken: Kwantitatief Praktijkgericht Onderzoek op Wetenschappelijke Basis (5e,6e of 7e Druk). Groningen: Noordhoff.

N.B. Voor dit college moet de nieuwste versie van SPSS worden aangeschaft (www.surfspot.nl)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Aanwezigheid is verplicht. Bij meer dan 2x afwezigheid wordt een student van verdere deelname aan het college uitgesloten.