Prospectus

nl en

Academic Skills (Russian Studies)

Course
2022-2023

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

In dit onderdeel worden academische vaardigheden van onderzoek en verslaglegging geoefend. Zowel schriftelijke als mondelinge presentatievormen komen hierbij aan bod. De studenten krijgen uitgebreide instructie in het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk dat is voorzien van een literatuurlijst en verwijzingen. De studenten houden ook een referaat over een gekozen onderwerp aan de hand van zelf verzameld materiaal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de disciplinaire vakgebieden van het studieprogramma; aan vakspecifieke internetsites en ict-aspecten rondom Russische Studies; en aan de verschillende transcriptiesystemen van het cyrillische schrift.
Jaarlijks vindt de Dag van de Arbeid plaats (datum wordt later bekend gemaakt). Deelname is verplicht! Hier komt namelijk oriëntatie op de arbeidsmarkt aan bod. Het vak wordt afgesloten met een reflectiecollege.

Leerdoelen

 • Elementaire onderzoeksvaardigheden: informatie verzamelen en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid met behulp van digitale technieken; toepassen van de juiste transcriptiesystemen.

 • Schriftelijke presentatievaardigheden: geselecteerde vakliteratuur verwerken in een kritisch, helder en goed opgebouwd betoog; formuleren van een vraagstelling en een conclusie; toepassen van verschillende referentiestijlen voor verschillende vakgebieden en opbouw van literatuurlijst; correct verwijzen en citeren, en een goed begrip hebben van wat onder plagiaat wordt verstaan.

 • Mondelinge presentatievaardigheden: een betoog op basis van een zelfgekozen onderwerp en zelfstandig verzamelde informatie helder en goed opgebouwd presenteren, gericht op medestudenten binnen de klas; effectief gebruikmaken van moderne digitale technieken.

 • Professionele vaardigheden: een realistische planning kunnen maken en zich houden aan overeengekomen afspraken over deadlines; op constructieve wijze aan medestudenten feedback geven en van medestudenten feedback ontvangen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege. Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Vier opdrachten:

 • Een werkstuk (50%): dit onderdeel moet voldoende zijn

 • Een mondeling referaat (30%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden

 • Een transcriptieopdracht (10%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden

 • Een literatuurzoekopdracht (10%): dit onderdeel kan gecompenseerd worden
  Het vak wordt succesvol afgesloten als het werkstuk voldoende is en daarnaast het gewogen gemiddelde van de vier onderdelen voldoende is.

Weging

Zie boven.

Herkansing

Het werkstuk kan herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Van der Gaast, K. (e.a.). 2019. Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Zie verder Brightspace voor aanvullende literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Let op: dit vak geldt als aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het bindend studieadvies!