Prospectus

nl en

Russian Language Acquisition 1B

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit vak kan alleen gevolgd worden als men Taalverwerving 1A en Russische Grammatica 1A heeft afgesloten met een voldoende.

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Bij meer dan 5x afwezigheid kan geen cijfer worden toegekend.

Beschrijving

Het vak Russische taalverwerving houdt zich bezig met spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en leesvaardigheid. Het wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal. Tijdens de lessen worden grammatica en woordenschat actief geoefend. Er wordt veel aandacht besteed aan de actieve productie van de taalvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk. Luistervaardigheid en geheugentechnieken worden verder intensief ontwikkeld. De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur per week (6 uur per week). Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Inhoud en werkwijze

In dit werkcollege staan spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid centraal. De colleges hebben een interactief karakter waarbij actieve deelname van de studenten wordt verwacht. Wekelijks zijn er drie werkcolleges van 2 uur (totaal 6 uur per week). Het is van belang dat de studenten goed voorbereid naar de colleges komen. Zie hierna voor het overzicht van de wekelijkse collegestof en het huiswerk.

Leerdoelen

De einddoelen van Taalverwerving 1B zijn:

 • Leesvaardigheid (B1)

 • Luistervaardigheid (A2/B1)

 • Spreekvaardigheid (A2/B1)

 • Schrijfvaardigheid (A2/B1)

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Deeltentamen blok 3 (30%).

 • Presentatie (10%).

 • Mondeling examen (10%).

 • Eindtentamen (50%).

 • Net als voor de colleges geldt voor de toetsen aanwezigheidsplicht.

 • De herkansing bestaat uit een schriftelijk eindtentamen (50%). Het deeltentamen kan niet worden herkanst.

 • Nabespreking van de toetsen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Het mondeling examen en de presentaties kunnen niet worden herkanst.

Weging

 • Schriftelijke tussentoetsen 20%

 • Schriftelijk eindtentamen leesvaardigheid 50%

 • Mondeling eindtentamen luisteren en spreken 30%

Herkansing

Het eindtentamen en het leesvaardigheidtentamen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Nabespreking van het tentamen vindt plaats tijdens college of op afspraak indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Louwerse, N. (e.a.) (2017), Pasport v Rossijoe (Deel 2, Tekstboek en Werkboek), Amsterdam, Pegasus.

 • Honselaar, W., Groot Russisch-Nederlands woordenboek, Amsterdam, Pegasus.

 • Van den Baar, A., Groot Nederlands-Russisch woordenboek, Amsterdam, Pegasus.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Voor dit college geldt aanwezigheidsplicht. Maximaal 5 colleges semester mogen gemist worden.