Prospectus

nl en

Russian Reading Skills 2A

Course
2022-2023

Toegangseisen

Voor deelname aan Russische Leesvaardigheid 2A moet Russische taalverwerving 1B succesvol zijn afgerond.

Beschrijving

Het doel van dit college is het vergroten van de leesvaardigheid Russisch, het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. Aan het einde van het eerste semester beheerst de student voor leesvaardigheid ERK-niveau B2. Om dit niveau te bereiken worden op college teksten veelal letterlijk en woord voor woord naar het Nederlands vertaald en krijgen studenten huiswerkopdrachten.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • de uitbreiding van de woordenschat en het verwerven van strategieën om de woordenschat uit te breiden;

 • het passief beheersen van complexe grammaticale constructies;

 • het verwerven van leesstrategieën;

 • het vergroten van opzoekvaardigheden;

 • het verwerven van achtergrondkennis bij teksten.

Aan het einde van de cursus is de student in staat Russische teksten op ERK-niveau B2 te lezen en begrijpen. Deze cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij Taalverwerving in het eerste jaar.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Aanwezigheid is in principe verplicht. Afwezigheid dient altijd via email aan de docent te worden doorgegeven. Let op: mail die niet van het universitaire account is verstuurd, wordt genegeerd en als niet verzonden beschouwd.

Toetsing en weging

Toetsing

De toetsing heeft betrekking op zowel bekende als onbekende teksten. Bij de toetsing van bekende, d.w.z. op college behandelde teksten wordt de student geacht enkele fragmenten letterlijk, “voor de vuist weg” te vertalen. Onbekende teksten worden uitsluitend via begripsvragen getoetst. Bij geen enkele toetsvorm is het gebruik van een woordenboek toegestaan. Voor de weging en het rooster van de toetsen zie onder.

NB: inschrijven via Usis alleen voor het (her)tentamen in januari en maart.

Weging

di 4 oktober 2022 - schriftelijke deeltoets (= 10%; niet herkansbaar):

 • vocabulaire van de behandelde teksten

 • begripsvragen over onbekende teksten

di 25 oktober 2022 (toetsweek blok 1) schriftelijke toets (= 20%; herkansbaar in januari) over de tot dan toe behandelde teksten uit de reader (letterlijke vertaling)

di 29 november 2022 schriftelijke deeltoets (= 20%; niet herkansbaar):

 • vocabulaire van alle tot dan toe behandelde teksten

 • begripsvragen over onbekende teksten

januari 2022 (datum moet nog worden vastgesteld) schriftelijke toets (= 50%; herkansbaar) over (de rest van) de reader (letterlijke vertaling)

Hertentamen rond 15 maart 2022 over de hele reader of over de rest van de reader (datum moet nog worden vastgesteld)

Mocht on-campus toetsafname niet mogelijk zijn, dan kunnen schriftelijke (deel)toetsen mondeling worden afgenomen.

De schriftelijke deeltoetsen (samen 30%) kunnen niet herkanst worden. Het cijfer voor een “no show” bij een deeltoets is 1 (een). In geval van “no show” bij de toetsen in de tentamenperioden wordt het vak als niet afgerond beschouwd. Een onvoldoende voor een toets moet gecompenseerd worden met een cijfer voor een andere toets. Het gecombineerde eindcijfer moet een 6 of hoger zijn (niet 5,9).

Met de herkansing moet het gehele vak zijn afgerond. Deelresultaten kunnen niet naar het volgende jaar worden meegenomen.

Herkansing

Het hertentamen gaat over de gehele reader of een deel daarvan, aanvankelijk van eerdere resultaten over de teksten uit de reader.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Reader (Brightspace)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

 • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.