Prospectus

nl en

History of the Russian Language

Course
2022-2023

Toegangseisen

Elementaire leesvaardigheid Russisch vereist.

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding in de geschiedenis van de Russische taal, aan de hand waarvan ook de methodologie en klassieke vraagstukken van de historische taalkunde worden behandeld. Aan bod komen onder andere: belangrijke fonologische en morfologische taalontwikkelingen (deels ook in relatie tot andere Slavische talen); de status van het Oudrussisch (Oudoostslavisch) ten opzichte van het Kerkslavisch; en de speciale status van het Oudnovgorods. Verder worden verschillende historische taalverschijnselen nader onderzocht in een selectie teksten, met name in middeleeuwse brieven op berkenbast.

Leerdoelen

 • Begrip van belangrijke historische taalontwikkelingen in het Russisch (klankwetten, ontwikkeling van naamwoord- en werkwoordsysteem), mede in relatie tot andere Slavische talen en ook het Kerkslavisch.

 • Kennis van en inzicht in de belangrijkste historische bronnen die ten grondslag liggen aan het vakgebied.

 • Toepassen van kennis en methodologie op een selectie originele historische teksten (herkennen en analyseren van relevante taalverschijnselen).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 1. Grondige voorbereiding op de wekelijkse bijeenkomsten (inclusief eventuele opdrachten) en actieve participatie in de klas (10%).
 2. Mondelinge presentatie (20%). De presentatie duurt 15 tot maximaal 20 minuten en moet vergezeld gaan van een powerpoint en eventueel een handout.
 3. Schriftelijk tentamen (40%). Het schriftelijk tentamen bestaat uit open vragen.
 4. Werkstuk (30%). Het werkstuk bestaat uit 3000 woorden (exclusief noten en bibliografie) met een marge van 10% over een thema dat aansluit bij de inhoud van de cursus.

Weging

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de vier deelcijfers. Het schriftelijk tentamen en het werkstuk moeten voldoende zijn (minimaal 5,5).

Herkansing

Alleen het schriftelijk tentamen en het werkstuk kunnen herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Tore Nesset, How Russian Came to Be the Way It Is. A Student’s Guide to the History of the Russian Language. Bloomington, Indiana: Slavica, 2015

 • Aanvullend materiaal via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.