Prospectus

nl en

BA-Thesis Russian Studies

Course
2022-2023

Toegangseisen

Het eerste en het tweede jaar van de BA Russische Studies moeten volledig zijn afgerond.

Beschrijving

Het onderwerp van het eindwerkstuk ligt op het terrein van de afstudeerrichting, dus Taal en Cultuur of Geschiedenis, Politiek en Economie. Werkstukken worden begeleid door één van de docenten van het gekozen specialisme. Het eindwerkstuk is een wetenschappelijk verantwoord document van ongeveer 10.000 woorden. In het eindwerkstuk moet ruim gebruik gemaakt moet worden van russischtalige bronnen. Het eindwerkstuk moet worden geschreven volgens voor het relevant specialisme geldige bibliografische conventies.

Leerdoelen

De volgende vaardigheden worden verkregen en ontwikkeld:

 • De vaardigheid om op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies een probleemstelling te formuleren, deze te contextualiseren binnen het vakgebied of binnen een bepaalde methodologie, en hierbij relevante wetenschappelijke informatie te zoeken;

 • De vaardigheid om verzamelde relevante wetenschappelijke informatie (waaronder Russischtalige bronnen) op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies kritisch te selecteren en te evalueren in het licht van een geformuleerde probleemstelling;

 • De vaardigheid om kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek, daarbij open staand voor mogelijke alternatieve argumenten.

 • De vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies zowel schriftelijk als mondeling op zorgvuldige, gestructureerde en overtuigende wijze te presenteren voor een academisch publiek (peers);

 • De vaardigheid om resultaten van eigen onderzoek op heldere wijze te verwoorden (mondeling of schriftelijk) naar een breder algemeen publiek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Zelfstandig en 5 werkcolleges

Toetsing en weging

Toetsing

Voor de verschillende opdrachten worden geen deelcijfers gegeven. Er wordt alleen een cijfer gegeven voor de definitieve versie van het eindwerkstuk.

Deadline inleveren eindwerkstuk: 30 juni, 23:59 (via Turnitin)

Als het werkstuk onvoldoende wordt bevonden, heeft de student tien werkdagen om het te herschrijven en opnieuw in te dienen (gerekend vanaf de dag waarop hij/zij het officiële beoordelingsformulier heeft ontvangen).

Tweede deadline 14 juli, 23:59

Deze deadline geldt als de officiële herkansing voor studenten die de eerste deadline hebben gemist. De consequenties van het missen van die deadline zijn als volgt:

 1. Géén feedback meer van begeleider na 30 juni;
 2. Er is geen mogelijkheid tot herschrijven en;
 3. Naar eigen inzicht kan de begeleider het eindcijfer verlagen.

Voor de beoordeling van het eindwerkstuk wordt gebruik gemaakt van het facultaire beoordelingsformulier.
Wanneer de eindversie ingeleverd is en voldoende is bevonden, moet de student deze versie uploaden in het scriptierepositorium.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het programma en de studiematerialen worden bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.