Prospectus

nl en

Crime Analysis

Course
2022-2023

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

De opkomst van big data biedt nieuwe mogelijkheden om crimineel gedrag te analyseren en voorspellen. Dit kan, bijvoorbeeld, gebruikt worden om gericht politiecapaciteit in te zetten (predictive policing) en om het risico op dader- of slachtofferschap van individuen in te schatten, met als doel criminaliteit te voorkomen. De toenemende populariteit van technieken voor risicobeheersing zijn kenmerkend voor de verschuiving van aandacht voor criminaliteit naar veiligheid in bredere zin. Ook in Nederland is deze trend waarneembaar, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme en het gebruik van risicotaxatie-instrumenten voor criminaliteitspreventie.

In deze cursus wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen en de implicaties voor de criminologie als wetenschap en de samenleving in het algemeen. Hierbij zal worden stilgestaan bij de voor- en nadelen van het gebruik van risicotaxatie-instrumenten gedurende en voorafgaand aan het strafrechtsproces. De cursus zal laten zien welke mogelijkheden big data en verschillende analysetechnieken bieden om praktische vraagstukken op te lossen, maar ook welke risico’s hieraan verbonden zijn. De student zal zowel praktische vaardigheden met betrekking tot misdaadanalyse ontwikkelen, als het vermogen om kritisch te reflecteren op het gebruik van dergelijke vaardigheden.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak kunt u:

 • een onderbouwde visie geven op de rol en wenselijkheid van risicotaxatie in het voorspellen en voorkomen van crimineel gedrag;

 • de verschuiving van post-crime naar pre-crime verklaren aan de hand van relevante literatuur;

 • veranderingen in de samenleving en criminologische wetenschap als gevolg van de opkomst van big data duiden en becommentariëren;

 • een risicotaxatie-instrument ontwikkelen en de verkregen resultaten analyseren, rapporteren, interpreteren en evalueren volgens het format van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Docent(en): nog bekend te maken

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Docent(en): nog bekend te maken

Andere onderwijsvorm(en)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Wetenschappelijk paper (100%) van maximaal 3.000 woorden: ontwikkeling risicotaxatie-instrument, rapportage volgens format van wetenschappelijk tijdschrift

 • Dit onderdeel kan worden herkanst.

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via Turnitin (Brightspace) ingeleverd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Verwijzingen naar relevante literatuur via de cursushandleiding en Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

In deze cursus ontwikkelen de studenten methodologische en analytische vaardigheden, waarmee ze praktische vraagstukken kunnen oplossen. Met het oog op de groeiende beschikbaarheid van big data is het belangrijk dat criminologen in staat zijn deze data te analyseren en te duiden. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Analysevaardigheden

 • Kritisch denken

 • Beleidsvorming

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. E.F.J.C. van Ginneken

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.