Prospectus

nl en

Forensic Accountancy

Course
2022-2023

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Forensische accountancy biedt een behandeling van diverse onderwerpen die het vakgebied van de organisatiecriminologie en de forensische accountant raken. Tijdens de collegecyclus komen onder meer aan de orde: fraude(bestrijding), witwassen, financieel rechercheren, private opsporing, gedrags- en beroepsregels registeraccountants, boekhoudschandalen, creatief boekhouden en frauduleus rapporteren. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de factoren die de strafrechters in fraudezaken in de strafmotivering meewegen.
Tijdens de hoorcolleges wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van concrete casuïstiek (bijvoorbeeld: bouwfraude, kartels, banken en witwassen (ING), de zaak Holleeder/Endstra). Tijdens de werkcolleges zult u op interactieve wijze worden uitgedaagd (onder andere door middel van een casusopdracht)en schrijft u – mede op basis van peerfeedback – een kritische reactie op een artikel over een onderwerp op het gebied van de forensische accountancy.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt verschillende vormen van fraude, witwassen en organisatiecriminaliteit beschrijven en uitleggen;

 • U kunt de toegevoegde waarde en beperkingen van de forensische accountancy in het kader van de rechtshandhaving schrijven, uitleggen en beoordelen;

 • U kunt aan de hand van casuïstiek concreet duiden of en hoe een forensisch accountant een bijdrage kan leveren aan de preventie en of detectie van delicten als fraude en witwassen, alsmede tegen welke knelpunten de forensisch accountant in de casus aan kan lopen.

 • U kunt de verworven theoretische kennis toepassen op casuïstiek.

 • U kunt literatuur over een onderwerp op het gebied van forensische accountancy verzamelen en analyseren.

 • U kunt een artikel over een in het kader van forensische accountancy relevant thema kritisch evalueren en aan de hand van andere literatuur de aannames van het artikel deels bevestigen of ontkrachten.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Docent(en): Prof. dr. M. Pheijffer RA

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Docent(en): dr. J.M. Jansen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de verplichte literatuur

Spreekuur

 • Iedere week kunnen vragen gesteld worden tijdens het spreekuur. U dient zich aan te melden voor het spreekuur, door een email te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: schriftelijk tentamen met open vragen (100%).

 • Om het vak Forensische Accountancy met een voldoende af te sluiten, dient het tentamencijfer voldoende (minimaal een 5,5) te zijn. Bij een onvoldoende is het mogelijk het tentamen te herkansen. Bij een klein aantal aanmeldingen voor de herkansing van het hierboven genoemde schriftelijk tentamen kan worden besloten om deze herkansing niet schriftelijk, maar mondeling af te nemen. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gesteld.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Brightspace opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Inleverprocedures
De schriftelijke opdracht dient ingeleverd te worden op Brightspace.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Een bundeling van artikelen en hoofdstukken.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Arbeidsmarkt en (studie)loopbaan

In dit vak wordt specifiek aandacht besteed aan de arbeidsmarkt door middel van het bespreken van casuïstiek in de hoorcolleges. Daarnaast zal in twee werkgroepen een gastdocent een casusopdracht introduceren en bespreken waarbij studenten zelf als forensisch accountant deze casus moeten oplossen. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Schrijfvaardigheden

 • Kritisch Denken

 • Beroepenveldoriëntatie

Contact

 • Vakcoördinator: dr. J.M. Jansen

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: uitsluitend op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.