Prospectus

nl en

Forensic Victimology

Course
2022-2023

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie (zie ook OER).

Beschrijving

Verklaringen van slachtoffers kunnen een belangrijke rol spelen in juridische procedures. Dit geldt zowel voor verklaringen over de criminele of anderszins schokkende gebeurtenis die hen zijn overkomen als voor verklaringen over de gevolgen die zo’n gebeurtenis voor hen heeft gehad. In de cursus zal uitgebreid worden stilgestaan bij de manier waarop juridische beslissers en deskundigen omgaan met onzekerheid over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van slachtofferervaringen en factoren die hun beslissing kunnen beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de inzet en interpretatie van instrumenten die behulpzaam kunnen zijn bij het detecteren van leugenachtige en anderszins onbetrouwbare slachtoffers. Voorts zal in de cursus worden ingegaan op de impact die juridische procedures op de emotionele gesteldheid van slachtoffers kunnen hebben en de invloed die slachtoffers – op hun beurt – kunnen hebben op het verloop en de uitkomst van juridische procedures. Ten slotte zal ook de bescherming tegen toekomstige slachtofferervaringen aan bod komen alsmede de methoden die kunnen worden gebruikt om het risico op herhaling te bepalen.

Tijdens het eerste hoorcollege wordt uitgebreid stilgestaan bij de juridische context waarbinnen de cursusthematiek plaatsvindt en de ontstaansgeschiedenis van de hierbij horende wet- en regelgeving.

De cursus sluit aan bij de leerlijnen ´bewijswaardering´ en ´risicotaxatie´ van de master Forensische Criminologie.

Leerdoelen

Na afloop van dit vak heb je de volgende kwalificaties verworven:

 • Je hebt inzicht in de ontstaansgeschiedenis van slachtofferwetgeving en kunt deze uitleggen;

 • Je kunt begrippen en theorieën op het gebied van de forensische victimologie uitleggen en toepassen op een concrete casus;

 • Je kunt op basis van een concrete casus relevante wet- en regelgeving met betrekking tot slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen identificeren, benoemen en de toepasselijkheid ervan beoordelen;

 • Je kunt de betrouwbaarheid en validiteit beoordelen van informatie over slachtofferschap van schokkende gebeurtenissen en de gevolgen daarvan. Je moet hiertoe onder meer de sensitiviteit, specificiteit en positieve en negatieve predictieve waarde van diagnostische tests en risicotaxatieinstrumenten kunnen berekenen en de uitslagen van zulke hulpmiddelen kunnen interpreteren;

 • Je bent in staat om een wetenschappelijk onderbouwd advies op te stellen voor een instantie die een besluit moet nemen over een forensisch-victimologische kwestie in een concrete casus.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (facultatief)

 • Aantal à 2 uur: ten minste 6

 • Docent(en): prof. dr. mr. M.J.J. Kunst (en één of meer gastdocenten)

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven literatuur

Opdrachtbesprekingen (facultatief)

 • Aantal à 1 uur: 4

 • Docent(en): prof. dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Vereiste voorbereiding door studenten: maken van de opdrachten

Spreekuren (facultatief)

 • Aantal à 1 uur: 6

 • Docent(en): prof. dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Vereiste voorbereiding door studenten: geen

Toetsing

Toetsvormen

 • Een schriftelijk tentamen (70%) en een schriftelijke opdracht (30%).

 • Het schriftelijke tentamen zal bestaan uit open vragen.

 • De schriftelijke opdracht bestaat uit het opstellen van een wetenschappelijk onderbouwd advies voor een instantie die een besluit moet nemen over een forensisch-victimologische kwestie in een concrete casus (1500 woorden). Nadere informatie over de schriftelijke opdracht zal bij aanvang van de cursus worden verstrekt.

 • Om voor de cursus Forensische Victimologie te slagen, dient zowel het tentamencijfer als het cijfer voor de schriftelijke opdracht voldoende te zijn (cijfer 5,5 of hoger). Als dit niet het geval is, wordt het laagste cijfer aan het OIC doorgegeven als eindcijfer.

 • Voor beide toetsonderdelen geldt een herkansingsmogelijkheid.

 • De resultaten van de toetsonderdelen die met goed gevolg zijn afgelegd, blijven geldig tot en met het collegejaar volgend op dat waarin zij zijn behaald. Hierop bestaat één uitzondering: wanneer de leerdoelen, inhoud, opzet of toetsing van het vak verandert, kan de vakcoördinator besluiten dat de geldigheid van de betreffende toetsonderdeel op didactische gronden dient te vervallen. Dit zal dan worden aangegeven in de vakbeschrijving van het collegejaar waarin de verandering(en) word(t)(en) doorgevoerd.

Inleverprocedures
Inleverprocedures zullen tijdig via Brightspace bekend worden gemaakt

Examenstof
Tot de tentamenstof behoort de verplichte literatuur, en hetgeen behandeld is tijdens de hoorcolleges.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

 • Losse literatuurbronnen die tijdig via Brightspace bekend worden gemaakt.

 • De powerpointslides (en opnames) van de hoorcolleges.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Arbeidsmarktvoorbereiding en (studie)loopbaan

Dankzij de cursus Forensische Victimologie ben je in staat om juridische beslissers te informeren over de waarde van deskundigenoordelen over slachtofferervaringen en de uitslagen van diagnostische tests en risicotaxatie-instrumenten. Tijdens de cursus zul je in contact worden gebracht met professionals die een dergelijke rol in het juridische bedrijf vervullen.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. mr. M.J.J. Kunst

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B3.31

 • Bereikbaarheid: Op afspraak via het secretariaat

 • Telefoon: 071-527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Openingstijden: 09.00 tot 12.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.