Prospectus

nl en

Cold Cases

Course
2022-2023

Deze vakbeschrijving is nog onder voorbehoud van wijzigingen.

Toegangseisen

Aan dit vak gaat een selectieprocedure vooraf waarbij er plaats is voor 15 masterstudenten van de Universiteit Leiden. Bij dit keuzevak is het van belang dat masterstudenten van verschillende studierichtingen deelnemen: waar het gaat om cold cases zijn mensen van verschillende disciplines nódig om tot een mogelijke oplossing van een zaak te komen, omdat iedere discipline een eigen, unieke blik/inzicht kan geven. In beginsel worden er 5 plaatsen gereserveerd voor studenten van de master Forensische Criminologie.

Dit vak start met een paperopdracht om een basisniveau te garanderen. Studenten kunnen dit basisniveau verkrijgen door kennis te nemen van de hoorcolleges van ‘Inleiding Cold Cases’. Deze colleges vinden plaats in het 2e semester.

Daarnaast maakt een sollicitatie onderdeel uit van de toelatingsprocedure. Omdat het vak een multidisciplinaire insteek heeft, worden masterstudenten van alle studierichtingen/faculteiten van de Universiteit Leiden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Voor een sollicitatie dient men in te sturen:

 1. een curriculum vitae met recente foto;
 2. een motivatiebrief van maximaal één A4: hierin dient duidelijk naar voren te komen welke unieke bijdrage je met jouw achtergrond/discipline kan leveren aan het vak/het oplossen van een cold case;
 3. een cijferlijst.

De sollicitatie dient uiterlijk op maandag 17 oktober 2022 om 17:00 uur binnen te zijn en mag verzonden worden naar: l.m.geven@law.leidenuniv.nl t.n.v. mevr. dr. Linda Geven.

Maximaal 25 studenten worden op basis van CV, motivatiebrief en cijferlijst uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op woensdag 2 november 2022 of donderdag 3 november 2022. Indien je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan word je verzocht bij aanvang van het gesprek een korte pitch van maximaal 1-2 minuten te geven. De inhoud van deze pitch mag je richten op waarom het van belang is dat we jou (met jouw achtergrond) toelaten tot het vak (welke bijdrage en meerwaarde ga jij leveren?). Op basis van deze gesprekken worden 15 masterstudenten geselecteerd voor deelname aan het vak. Over de uitslag van deze selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

Let op: het betreft een intensief en tijdrovend vak met verplichte bijeenkomsten. Voorafgaand dienen studenten een korte screening te doorlopen en een geheimhoudingsverklaring te tekenen.

Beschrijving

Dit vak betreft een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de politie, specifiek gericht op zogenaamde cold cases. Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van 12 jaar is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Het vak heeft als doel een cold case te doorgronden en mogelijk tot nieuwe inzichten te komen. Door de politie wordt een zaak geselecteerd waar een groep van rond de 15 studenten, onder supervisie, mee aan de slag gaan. Zij gaan een analyse van het dossier en overige gegevens van de zaak maken en schrijven uiteindelijk een plan van aanpak voor onderzoek.

Leerdoelen

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • u kunt hypothesen en potentiele scenario’s in het kader van een specifieke cold case opstellen;

 • u kunt de nut en noodzaak van verschillende vormen van rechercheren bij cold cases beoordelen;

 • u kunt, afhankelijk van de eigen discipline, een cold case analyseren en daar gefundeerd op reflecteren.

 • u kunt op basis van kennis en inzicht uit het vak een gemotiveerd advies/plan van aanpak formuleren ten aanzien van de te behandelen cold case.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Kennismakingsbijeenkomst:

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: dr. L.M. Geven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt in leidraad bekendgemaakt

Feedbackbijeenkomsten:

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: dr. L.M. Geven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt in leidraad bekendgemaakt

Slotbijeenkomst:

 • Aantal à 2 uur: 1

 • Namen docenten: dr. L.M. Geven

 • Vereiste voorbereiding door studenten: wordt in leidraad bekendgemaakt

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijke opdracht (100% van het eindcijfer)

In het geval dat de schriftelijke opdracht met een onvoldoende wordt becijferd, kan deze herkanst worden. Een verbeterde schriftelijke opdracht dient een maand na ontvangst van het cijfer ingeleverd te worden.

Examenstof
Hetgeen is geleerd tijdens de feedbackbijeenkomsten

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Eventuele literatuur wordt nader bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: Ma/di/do/vrij van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7871

 • E-mail: keuzevakkencrimstraf@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak start met een paperopdracht om de deelnemende studenten op hetzelfde basisniveau te krijgen. Studenten kunnen dit basisniveau verkrijgen door aan te sluiten bij de hoorcolleges van ‘Inleiding in Cold Cases’.

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.