Prospectus

nl en

ILS - Labour Law in the Enterprise

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie OER)

Beschrijving

Arbeidsrecht is bijzonder. En het is een prachtig vak, maar het speelt zich af binnen een grotere context. Maatschappelijk, maar ook juridisch. In dit vak wordt ingegaan op de wisselwerking tussen en de verhouding tussen onderneminsgrecht en arbeidsrecht.

In het vak Interaction Between Legal Systems – Arbeidsrecht in de onderneming staan de raakvlakken tussen het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden centraal. Hoe verhouden de regels uit de verschillende rechtsgebieden zich tot elkaar en welke regels ‘gaan voor’? Aan de hand van onder meer medezeggenschap, overgang van onderneming, bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement wordt ingegaan op onderwerpen waar arbeidsrecht en het ondernemingsrecht elkaar raken. Op een van deze thema’s verrichten studenten enig eigen onderzoek ten behoeve van een schriftelijke opdracht. In het werkgroeponderwijs wordt ingegaan op de voor het maken van de opdracht vereiste schrijf-onderzoeksvaardigheden, die verder worden uitgediept in het vak Practicum Arbeidsrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
In dit vak leren studenten regels uit verschillende rechtsgebieden met elkaar te combineren. Daarnaast leren studenten, ter voorbereiding op de vakken practicum, privatissimum en de scriptie, een onderzoeksvraag formuleren en een plan van aanpak voor het onderzoek opstellen. Ten slotte leren studenten inhoudelijk discussiëren over de stof.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van de voor het arbeidsrecht meest belangrijke onderdelen van het ondernemingsrecht in brede zin;

 • in staat om casus waarin regels uit verschillende rechtsgebieden (in dit geval: arbeidsrecht en ondernemingsrecht) van toepassing (kunnen) zijn te analyseren én daarover een gefundeerd oordeel te geven;

 • in staat om de verschillende uitgangspunten van beide vakgebieden te benoemen en de betekenis van deze verschillen ook te vertalen in het oplossen van een concrete casus;

 • in staat om op basis van eigen vooronderzoek in juridische bronnen een onderzoeksvraag/probleemstelling te formuleren die de basis kan vormen voor een juridisch onderzoek;

 • kennis van de voor arbeidsrechtelijke vragen meest relevante bronnen;

 • kennis en kunnen toepassen van De Leidraad voor juridische auteurs.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. B. Barentsen & mr. dr. B. Schouten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen van de voorgeschreven literatuur, bekijken van de aangeboden kennisclips (videocolleges) en het vooraf formuleren en inleveren van vragen over de stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: mr. dr. B. Schouten, drs. M. Furth & prof. mr. B. Barentsen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: inleveren van (concept) opdracht en het wekelijks voorbereiden van een casusopdracht die in de werkgroep wordt bediscussieerd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Praktische oefening: het maken van de tussentijdse opdrachten (zie de vereiste voorbereiding voor de werkgroepen) en het volgen van het daaraan verbonden feedbacktraject (inclusief peer review) is verplicht voor deelname aan de schriftelijke opdracht (en de eventuele herkansing daarvan)

 • Schriftelijke opdracht: essay over arbeids-/ondernemingsrechtelijk thema (50% van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen (50% van het eindcijfer)

Het eindcijfer bestaat uit de gemiddelde score op de schriftelijke opdracht en het schriftelijke tentamen. Het vak is behaald als het eindcijfer voldoende is. Bij een onvoldoende eindcijfer herkanst de student zowel het tentamen als de schriftelijke opdracht. De herkansing bepaalt dus voor 100% het eindcijfer. Indien het vak na afloop van het collegejaar niet met een voldoende is afgerond, verliezen resultaten voor de deeltoetsvormen (schriftelijke opdracht en schriftelijk tentamen) hun geldigheid en dient het vak in een nieuw studiejaar opnieuw te worden gevolgd.

Inleverprocedures
In het eerste college en op BrightSpace wordt informatie gegeven over de geldende inleverprocedures en -termijnen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Schrijven in de rechtspraktijk, 3e druk, Gerlofs en Valbracht. Den Haag: BJU

 • Leidraad voor juridische auteurs (ook online raadpleegbaar)

 • Asser-Heerma van Voss 7-V (Arbeidsovereenkomst)

 • Materiaal (literatuur, rechtspraak) dat op BrightSpace wordt geplaatst

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal Recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG B1.11

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.