Prospectus

nl en

International and European Labour Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In de andere vakken van de master arbeidsrecht komen internationale aspecten van het arbeidsrecht al zijdelings aan bod, maar in dit vak wordt de internationale en Europese dimensie in het bijzonder belicht.

Aan bod komen internationale normverdragen (Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Europees Sociaal Handvest) en het door internationale organisaties uitgeoefende toezicht op de naleving daarvan. Ook de OESO-Richtlijnen en SER-IMVO Convenanten zijn onderdeel van het internationale deel van dit vak. Aandacht wordt besteed aan handhaving van elementaire eisen aan veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden in een globaliserende economie. Daarom zal ook de invloed van regels inzake internationale handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan bod komen.

Wat het Europese arbeidsrecht betreft wordt allereerst ingegaan op de grondslagen van het Europese sociale beleid en het Europese arbeidsrecht. Daarbij kijken we onder andere naar de Europese Pijler voor sociale rechten, de verdragsbasis voor het Europese arbeidsrecht en de bijzondere procedures voor wetgeving met raadpleging van de sociale partners. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen het Europese arbeidsrecht en het nationale arbeidsrecht. Hoe werkt het Europese arbeidsrecht door in het nationale arbeidsrecht en wat is de invloed van Europese sociale grondrechten op het nationale arbeidsrecht? Daarna wordt aandacht besteed aan enkele onderwerpen uit het Europese arbeidsrecht, zoals gelijke behandeling en grensoverschrijdende arbeid.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Dit vak verschaft studenten een overzicht van het internationale en Europese arbeidsrecht en de handhaving daarvan (structuur/organisatie en fundamentele arbeidsnormen, ILO en doorwerkingsmechanismen van EU-recht in nationaal arbeidsrecht).

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:

 • nationaal recht en nationale praktijken toetsen aan internationale normen;

 • onderscheiden van niveaus van verbindendheid van internationale regelingen

 • fundamentele arbeidsnormen onderkennen en toepassen;

 • arbeidsrechtelijke vraagstukken met internationale aspecten te analyseren en gemotiveerd op te lossen;

 • internationale bronnen te interpreteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M.Y.H.G. Erkens en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss en mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken opdrachten

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen aan de hand van casus.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het aanvullend materiaal en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur

 • G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving Sociaal Recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (juiste druk wordt bekend gemaakt op Brightspace)

 • F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters, Europees arbeidsrecht, Monografieën Sociaal Recht nr. 2, Deventer: Kluwer (laatste druk).

 • Aanvullend materiaal dat via Brightspace ter beschikking wordt gesteld.

Werkboek
Geen.

Reader
Geen.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinatoren: Mw. mr. dr. M.Y.H.G. Erkens (internationaal deel) en prof. mr. G.J.J. Heerma van Voss (Europees deel)

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl (internationaal deel)

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, B1.11

 • Telefoon secretariaat: 31 71 527 7713/7723

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.