Prospectus

nl en

Jurisprudence and Public International Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht biedt een rechtsfilosofische reflectie op het internationaal publiekrecht. Vertrekkend vanuit het voor het internationaal recht fundamentele concept van staatsoevereiniteit worden actuele rechts- en politiek-filosofische vraagstukken binnen het Internationaal Publiekrecht besproken. De focus ligt daarbij op Internationaal Publiekrecht in de context van discussies over globalisering en (supranationale) democratie.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publieksrecht is dat u inzicht verkrijgt in de filosofische en rechtstheoretische grondslagen van het internationaal publiekrecht aan de hand van een concreet en actueel thema, te weten globalisering en (supranationale) democratie. Bovendien kunt u deze verworven kennis toepassen in een kritisch essay over de tijdens de colleges besproken onderwerpen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van het vak bent u in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede de huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties. Meer in concreet gaat het om de volgende leerdoelen:

 • U heeft kennis en begrip van de juridische, filosofische en morele aspecten van staatssoevereiniteit;

 • U heeft kennis en begrip van ontwikkelingen die het concept van staatssoevereiniteit ter discussie stellen;

 • U heeft kennis en begrip van de vraagstukken die spelen rondom (supranationale) democratie en het Internationaal Publiekrecht;

 • U heeft kennis en begrip van de voor de kwestie van (supranationale) democratie en het Internationaal Publiekrecht relevante instituties zoals de Verenigde Naties en de Europese Unie;

 • U bent in staat uw kennis inzake het Internationaal Publiekrecht, globalisering en (supranationale) democratie toe te passen door middel van het schrijven van een eindpaper waarin u op basis van een eigen onderzoeksvraag een thema van het vak verder uitdiept.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: bestudering van de voorgeschreven studiestof en het innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

 • Deelname aan het onderwijs is verplicht, er mag slechts één van de vijf bijeenkomsten gemist worden. Wanneer meer dan één bijeenkomst gemist wordt, mag er geen paper ingeleverd worden en volgt er geen eindcijfer.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het schrijven van een paper van 3500 woorden na afloop van het vak. In het paper wordt een eigen onderzoeksvraag beargumenteerd beantwoord aan de hand van de opgedane kennis bij het vak, het voorgeschreven materiaal en eigen nader onderzoek. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren, dan wel een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid.

Inleverprocedures
Na afloop van het vak wordt het paper op een tevoren vastgestelde datum ingeleverd.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zie Brightspace

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. B.R. Rijpkema

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.37

 • Telefoon: 071 - 527 72 29

 • E-mail: b.r.rijpkema@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 - 527 75 48

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.