Prospectus

nl en

International Financial Transactions

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Veel transacties die plaatsvinden op nationale en internationale financiële markten hebben een meer of minder gestandaardiseerd karakter. In het vak ‘Internationale financiële transacties in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de werking en de juridische aspecten van de belangrijkste, veel voorkomende transactievormen, en aan de documentatie die daarbij doorgaans wordt gebruikt. Daarbij is te denken aan:

 • documentatie die wordt gebruikt om het verstrekken van bedrijfskredieten vast te leggen (o.a. de standaarddocumentatie opgesteld door de Loan Market Association);

 • documentatie opgesteld door de International Swaps and Derivatives Association (ISDA) voor het aangaan van derivatentransacties;

 • veel voorkomende bepalingen in zekerheidsovereenkomsten;

 • bankgaranties;

 • documentatie die wordt gebruikt in het kader van de uitgifte van bedrijfsobligaties;

 • securitisatie en gedekte obligaties (securitisation and covered bonds);

 • beursgangen (IPO’s); en

 • overeenkomsten strekkende tot het lenen van effecten (securities lending).

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • de werking van en de verschillen in standaarddocumentatie voor financiële contracten uitleggen;

 • de verschillende juridische componenten van financiële transacties analyseren;

 • beargumenteren welke regels van internationaal privaatrecht van toepassing zijn op grensoverschrijdende transacties;

 • een (internationaal) financieelrechtelijke casus oplossen;

 • de interactie tussen publiek- en privaatrecht in financiële transacties uitleggen.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: prof.mr.drs. M. Haentjens, prof.mr. R.P. Raas, prof.mr. W.A.K. Rank en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen).

 • Besloten kan worden het (her)tentamen mondeling af te nemen.

 • Class participation: bij een goede class participation wordt het cijfer voor het (her)tentamen met 0,25 opgehoogd. Deze class participation bestaat uit actieve deelname aan de plenaire discussie en beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Literatuur wordt bekendgemaakt op Brightspace.

Syllabus:

 • Syllabus Internationale Financiële Transacties in de Praktijk.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Aanvullend aanbevolen studiemateriaal zal worden bekendgemaakt via Brightspace en in de Syllabus.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. N.A. Campuzano

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 / 7401 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.