Prospectus

nl en

Dutch and European Financial Law

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Nederlands en Europees Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van het financieel recht op de rechtspraktijk. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële ondernemingen komen met het financieel recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven of een belang in een onderneming verwerven, krediet aantrekken of een financiële transactie verrichten. Aan de orde komen onderwerpen als de werking van financiële markten, de historische ontwikkeling van het financieel recht, de verschillende soorten effecten en financiële producten, kenmerken van financiële ondernemingen, de opbouw van de Wet op het financieel toezicht, financiële dienstverlening, zekerheden en financieringsstructuren, zorgplichten en aansprakelijkheid van financiële ondernemingen, beurs- en effectenhandel, kapitaalmarkttransacties en prospectustoezicht, beleggingsfondsen, marktmisbruik, afwikkeling van effectentransacties, bewaring en transparantieregelgeving, financiële ethiek, nationaal en internationaal toezicht en handhaving. Vanwege de diversiteit aan rechtsnormen en –bronnen waaruit het financieel recht is samengesteld zal aandacht worden besteed aan de relevante delen van het bestuursrecht, het Europees recht, het civiel recht, het insolventierecht en het strafrecht.
Tijdens dit vak zal worden stilgestaan bij relevante actualiteiten op het gebied van het Nederlands en Europees financieel recht.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • beargumenteren of het verrichten van een bepaalde activiteit of het verlenen van een bepaalde dienst onder het toepasselijke nationaal en/of Europees financieel toezichtrecht valt;

 • beargumenteren welke nationale en/of Europese financiële toezichthouder(s) de bevoegde autoriteit is in een casus;

 • structuur, kenmerken en functies van verschillende typen financiële ondernemingen beschrijven;

 • verschillende soorten financiële producten onderscheiden en juridisch kwalificeren;

 • beargumenteren of een bepaalde gedraging kwalificeert als marktmisbruik;

 • identificeren welke regels betreffende financiële aansprakelijkheid van toepassing zijn en deze regels toepassen;

 • vraagstukken van financiële ethiek in een casus identificeren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: prof.mr.drs. M. Haentjens, prof.mr. R.P. Raas, prof.mr. W.A.K. Rank, dr. E. Rogge LLM en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen);

 • Besloten kan worden het (her)tentamen mondeling af te nemen;

 • Class participation: bij een goede class participation wordt het cijfer voor het (her)tentamen met 0,25 opgehoogd. Deze class participation bestaat uit: het maken en inleveren van een wekelijkse schriftelijke opdracht, actieve deelname aan de plenaire discussie en beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges. In totaal maakt u tien schriftelijke opdrachten. Een van deze opdrachten wordt nagekeken. Om voor de class participationregeling in aanmerking te komen, dient u in ieder geval negen opdrachten te hebben ingeleverd en de nagekeken opdracht dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • M. Haentjens, R.P. Raas & W.A.K. Rank (red.), Compendium Financieel Recht, Den Haag: Sdu 2022 (derde druk).

 • E.P.M. Joosen & C.W.M. Lieverse, Wetgeving toezicht financiële markten 2022, Deventer: Kluwer 2022.

 • M. Haentjens & D.J. Verheij, Jurisprudentie financieel recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017.

 • Overige literatuur wordt bekendgemaakt op Brightspace.

Syllabus:

 • Syllabus Nederlands en Europees Financieel Recht

Aanbevolen studiemateriaal

 • Aanvullend aanbevolen studiemateriaal zal worden bekendgemaakt via Brightspace en in de Syllabus.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. J.T. Tegelaar

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235/7401 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235/7401

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.