Prospectus

nl en

Practicum: Criminal Law Enforcement and Procedure

Course
2022-2023

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

In het kader van het practicum straf- en strafprocesrecht maakt u opdrachten die aansluiten op de realiteit van de strafrechtspleging. Bij de vorm van deze opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een pleidooi van een raadsman, een appelmemorie van de officier van justitie, een conclusie van een AG bij de Hoge Raad, een verzoekschrift aan het EHRM of een memorie van toelichting bij een wetsvoorstel). De inhoud van de opdrachten vergt dat de student zich verdiept in diverse thema’s van het materiële en formele strafrecht, mede bezien vanuit de optiek van een specifieke rol (die door de vorm wordt bepaald). Vanuit die specifieke rol kunnen ook meer beroepsethische vraagstukken van belang zijn en aldus betrokken worden in de opdracht.

Leerdoelen

Doel van het vak: Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd te maken met en te trainen in een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis en het maken van eventuele beroepsethische afwegingen. Anderzijds beoogt het vak de bij u in de bachelorfase opgedane kennis van en inzicht in het straf(proces)recht verder te verdiepen door een aantal specifieke strafrechtelijke leerstukken en thema’s aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt uw kennis van het straf- en strafprocesrecht toepassen op een concrete ((zeer) complexe) casus;

 • U kunt in het strafproces verschillende procesrollen identificeren en vanuit die verschillende procesrollen afwegingen maken vanuit normatieve en beroepsethische perspectieven alsook vanuit doelmatigheidsoverwegingen en op basis daarvan een standpunt innemen ten aanzien van een concrete ((zeer) complexe) casus;

 • U kunt de door u ingenomen standpunten onderbouwen met verwijzingen naar relevante en gezaghebbende bronnen conform de Leidraad voor juridische auteurs;

 • U bent in staat een coherent processtuk op te stellen in correct en leesbaar (juridisch) Nederlands.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Introductiecollege
Voorafgaand aan het vak wordt één instructiecollege verzorgd waarin aard en opzet van het vak worden toegelicht en wordt uitgelegd wat van de studenten wordt verlangd. Het introductiecollege vindt plaats op een nader te bepalen tijd en locatie. De aanwezigheid bij dit college is verplicht.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mr. dr. M. Lochs en verschillende praktijkdocenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen uiterlijk een week voor de werkgroep (op een nader te bepalen tijdstip) een schriftelijke opdracht te hebben ingeleverd. Tijdens de werkgroep is actieve participatie van studenten een basisvereiste.

 • De opbouw en inhoud van de werkgroepen is mede afhankelijk van de inhoud van de schriftelijke opdrachten die de studenten inleveren en de richting waarin de studenten in de uitwerking van hun schriftelijke opdracht de oplossing van de voorliggende problematiek hebben gezocht. Mede daarom wordt van studenten verwacht dat zij elke opdracht serieus voorbereiden en een zo goed mogelijke schriftelijke opdracht maken.

Gastcolleges
In de weken waarin geen werkgroepen worden aangeboden, organiseren wij vier keer een gastcollege in de vorm van een lezing. Het doel van deze lezing is tweeledig. Enerzijds beogen we u hiermee meer te weten te laten komen over de inhoud van bepaalde beroepen of functies in het strafrechtelijk werkveld en over de (mogelijke) weg daarnaartoe. Anderzijds is het vak er mede op gericht studenten kennis te laten maken met beroepsethische afwegingen. Tijdens de gastcolleges zullen een aantal beroepsethische dilemma’s aan u voorgelegd worden. Er wordt van u een actieve deelname verwacht aan de discussie over deze dilemma’s. Mede aan de hand van de discussie willen we ook u stimuleren over dat soort afwegingen na te denken.

Ongeacht de onderwijsvorm is** fysieke aanwezigheid verplicht**. Niet aanwezig zijn tijdens een van de bijeenkomsten, dus ook het introductiecollege, leidt in beginsel tot uitsluiting van het onderwijs.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Vijf (tussentijdse) schriftelijke opdrachten die gezamenlijk (en gelijkelijk gewogen) het eindcijfer vormen.

De opdrachten die een onvoldoende (deel)cijfer opleveren kunnen niet worden herkanst, maar wel worden gecompenseerd met voldoende deelcijfers tot een voldoende eindcijfer.

Inleverprocedures
Via Brightspace

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • de literatuur en jurisprudentie die door studenten bij het maken van het schriftelijk werk wordt gevonden en verwerkt.

Werkboek: alle informatie t.b.v. een goed verloop van het vak wordt voorafgaand en tijdens de onderwijsperiode via Brightspace verschaft.

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht en Criminologie

 • Afdeling: Strafrecht en Strafprocesrecht

 • Kamernummer secretariaat: B 3.11

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 7518

 • E-mail: w.bonis@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.