Prospectus

nl en

Musa silvestris: Vergilius’ Bucolica

Course
2022-2023

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 3. Deelnemers moeten over een propedeusebul GLTC beschikken.

Beschrijving

Herders, liefde, natuur, poëzie, (wan)hoop... Tijdens deze cursus buigen wij ons over Vergilius’ pastorale poëzie, de Bucolica of Eclogae, waarmee ille poeta tussen ca. 44 en 38 v.Chr. zijn naam vestigde. We lezen de gehele bundel (tien gedichten van 63 à 109 hexameters) in het Latijn, met behulp van de commentaar van Wendell Clausen en (in beperkte mate) andere secundaire literatuur. Verder zullen we in ieder geval aandacht besteden aan (de ontwikkeling van) het pastorale genre, de intertekstuele connecties met (onder meer) Theocritus’ Idyllen (Vergilius’ primaire literaire model), de contemporaine Romeinse geschiedenis (waardoor de idyllische herderswereld regelmatig wordt verstoord), en de verschillende manieren waarop de Bucolica reflecteren op poëzie en poëtica. Ook zullen we enige aandacht schenken aan de rijke receptiegeschiedenis van Vergilius’ pastorale poëzie, zowel in de oudheid (Calpurnius Siculus, Nemesianus) als in later tijden (e.g. Sannazaro’s Arcadia, Milton’s Lycidas).

Het Latijnse pensum zal worden getoetst d.m.v. een schriftelijk tentamen (40%). Daarnaast houdt iedere student een mondelinge presentatie (20%). Deze presentatie wordt naderhand uitgewerkt tot een paper (40%). Uiteraard worden alle deelnemers geacht om de colleges grondig voor te bereiden en actief deel te nemen aan de gedachtewisseling.

Leerdoelen

 • Kennis van de ontwikkeling en eigenschappen (stilistisch, metrisch, thematisch, etc.) van antieke pastorale poëzie;

 • kennis van de historische, politieke, literaire en culturele context van Vergilius’ Bucolica;

 • kennis van en inzicht in literaire theorie, in het bijzonder wat betreft intertekstualiteit en metapoëtica;

 • kennis van de receptiegeschiedenis van pastorale poëzie.

Vaardigheden

De student leert

 • tekstpassages te analyseren en interpreteren met kritisch gebruik van commentaren en secundaire literatuur (II.i, iii, iv; III.i, ii);

 • de in BA2/3 verworven vaardigheden te verdiepen (heuristische vaardigheden, kritische evaluatie van primaire en secundaire literatuur, toetsing van verschillende soorten bronnen, het uitwerken van een onderzoeksvraag). (I.vi, vii; III.i, onderzoeksvaardigheden);

 • het formuleren van een onderzoeksvraag en het presenteren van de onderzoeksresultaten, zowel mondeling (m.b.v. hand-out en/of powerpoint) als schriftelijk (in een helder en overtuigend paper van max. 3000 woorden) (II.iii, iv, presentatie en schriftelijke vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het vak telt vier toetsonderdelen:

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit vertalingen en vragen over (de Latijnse tekst van) Vergilius’ Bucolica en de commentaar van Clausen;

 • Referaat met volledige hand-out (en evt. powerpoint);

 • Paper (max. 3000 woorden, incl. noten, excl. bibliografie) over het onderwerp van het referaat.

Weging

 • Schriftelijk tentamen: 40%

 • Referaat: 20%

 • Paper: 40%

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van het gewogen gemiddelde. Alle toetsonderdelen (schriftelijk tentamen, referaat en paper) dienen voldoende te zijn (minimaal 5,5).

Herkansing

Alle toetsonderdelen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toets wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studenten zijn verplicht om aan te schaffen (fysiek):

 • W. Clausen (1994) A commentary on Virgil, Eclogues. (Oxford, Clarendon Press).

 • N. Hopkinson (ed.) (2015) Theocritus. Moschus. Bion. Loeb Classical Library 28 (Cambridge MA, Harvard University Press).

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap Login | Universiteit Leiden is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Arsenaal

Opmerkingen

 1. Voor deze werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Ook zijn studenten verplicht de colleges goed voor te bereiden en ten minste de onderhavige Latijnse tekst te hebben bestudeerd en te kunnen vertalen. Wie zonder geldige opgaaf van redenen meer dan twee colleges afwezig is en/of niet heeft voorbereid, kan worden uitgesloten van deelname aan het tentamen.
 2. Om de studielast te verkleinen en vooral het studieplezier te vergroten, verdient het wellicht aanbeveling om voor aanvang van het semester alvast (een aantal van) de Idyllen van Theocritus en de Bucolica van Vergilius in vertaling te lezen. Er zijn goede Nederlandse vertalingen van resp. Marietje van Erp Taalman Kip en Piet Schrijvers.