Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken

Course
2022-2023

Toegangseisen

Er zijn geen toegangseisen voor dit vak.

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen.

Beschrijving

Training in wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken, die van belang zijn in het kader van een opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens elk practicum worden verschillende gespreksvaardigheden geoefend. Het bevorderen en stimuleren van een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren staat in deze gesprekken centraal. Studenten oefenen met vraag verhelderende gesprekken met ouders en met gesprekken met kinderen.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

  • Kan de student basisgespreksvaardigheden herkennen en toepassen in verschillende typen (gesimuleerde en niet-gesimuleerde) gesprekken met ouders en kinderen

  • Is de student in staat kritisch te reflecteren op de eigen gespreksvaardigheden

  • Kan de student persoonlijke leerpunten formuleren gericht op het voeren van gesprekken

  • Laat de student een positieve ontwikkeling zien op het gebied van de persoonlijke leerpunten

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Studenten schrijven zichzelf in voor een werkgroep via uSis. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur. Omdat dit vak een practicum is waarin gespreksvoering samen wordt geoefend, geldt een strengere aanwezigheidsplicht en moeten alle zeven bijeenkomsten bijgewoond worden.

Toetsing

Het vak wordt beoordeeld aan de hand van een individuele eindopdracht (met ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’). Indien de eindopdracht te laat wordt ingeleverd of met een onvoldoende wordt beoordeeld, krijgt de student de mogelijkheid om de opdracht eenmalig te herkansen binnen hetzelfde cursusjaar.

Voorwaarden om de eindopdracht in te mogen leveren, zijn (a) dat de student heeft voldaan aan de aanwezigheidsplicht bij de werkgroep bijeenkomsten en (b) dat de student een voldoende heeft gehaald voor de tussentijdse individuele opdrachten.

Indien de student in dit cursusjaar niet aan beide voorwaarden voldoet en/of geen voldoende behaalt voor de eindopdracht, kan het vak niet met succes worden afgerond. De student dient zich dan in een volgend cursusjaar opnieuw in te schrijven en de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen.

Brightspace

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Lang, G. en van der Molen, H.T. (2020). Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening (18e druk). Boom/Nelissen. ISBN: 978-90-24-427635 LET OP Van dit boek moet een nieuw, ongebruikt exemplaar aangeschaft worden. Een tweede hands exemplaar is niet bruikbaar i.v.m. de toegangscode van de bij het boek behorende website.

  • Delfos, F. (2020). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar (20e, herziene druk). Amsterdam, SWP. ISBN: 9789085600992
    Op Brightspace is te vinden welke hoofdstukken voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst bestudeerd dienen te worden.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars bachelorstudenten voor alle onderwijseenheden van het eerste semester of academisch jaar worden ingedeeld en ingeschreven door de onderwijsadministratie van hun opleiding. Door de opleiding wordt aan deze studenten gecommuniceerd voor welke onderwijseenheden en voor welke periode de inschrijving van toepassing is.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via My Studymap.

Contact

Coördinatoren: M. Stoltenborgh en Iris Broeckx