Prospectus

nl en

Inleiding in de pedagogische en onderwijswetenschappen 2B

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De pedagogische wetenschappen omvatten een breed scala aan specialisaties en werkvelden die in Inleiding inaan de orde komen. Belangrijke theorieën uit de verschillende deelgebieden en hun relatie met onderzoek en praktijk zullen aan bod komen. In het tweede deel (B) van Inleiding in de Pedagogische en Onderwijswetenschappen 2 zijn dat:

  • Orthopedagogiek: gedrags- en opvoedingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen;

  • Leerproblemen: leer- en gedragsproblemen.

Het vak is verdeeld in twee delen:

Orthopedagogiek
De Orthopedagogiek richt zich op kinderen en gezinnen waar de opvoeding niet vanzelfsprekend is en waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie. Onder andere kinderen met ontwikkelingsstoornissen, problematische gezinssituaties, opvoeding buitenshuis, school- en leerproblemen behoren tot het object van de Orthopedagogiek. Deze studierichting richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis en competenties om een grondige analyse van de problematische opvoedingssituatie te maken om vanuit deze analyse te kunnen adviseren en eventueel behandelen.

Leerproblemen
De specialisatie Leerproblemen richt zich op kinderen die problemen ervaren bij het leren van basisvakken als taal, lezen, rekenen en schrijven. De aanleg van het kind, maar ook het gezin en de school spelen een rol bij de ontwikkeling van deze leerproblemen. Inzichten in het ontstaan van leerproblemen bieden handreikingen voor het opzetten van effectieve (vroege) interventies. Bij deze studierichting zijn gedrags- en ontwikkelingsproblemen een integraal onderdeel van het onderzoek naar leerproblemen.

Leerdoelen

Het vak IPO2B heeft drie leerdoelen:
1) Studenten verwerven basiskennis over de vakgebieden Leerproblemen en Orthopedagogiek. Dit helpt hen bij de latere keuze voor één van deze werkvelden.
2) Studenten leren deze wetenschappelijk gefundeerde basiskennis te gebruiken om pedagogische vraagstukken te beantwoorden in samenwerking met anderen, zoals pedagogen dat in hun beroepsleven doen.
3) Studenten oefenen met algemene academische vaardigheden zoals a) analytisch en kritisch nadenken; b) wetenschappelijk schrijven; en c) feedback geven en ontvangen op geschreven stukken van medestudenten.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en een paperopdracht.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen. Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

  • Paper dat geschreven wordt met een medestudent (bepaalt 40% van het eindcijfer).

  • Tentamen met multiple choice vragen(bepaalt 60% van het eindcijfer).

Studenten kiezen of zij het paper over een onderwerp binnen Leerproblemen of binnen Orthopedagogiek schrijven.
Op Brightspace zal hierover meer informatie te vinden zijn.

Brightspace

Van de studenten wordt verwacht dat zij voor de start van het vak en tijdens het vak regelmatig Brightspace raadplegen.

Literatuur

  • Van Heteren, M., Smits, P. & Van Veen, M. (2022). Orthopedagogiek: Antwoorden op vraagstellingen (11de druk). Amsterdam: Uitgeverij SWP. Amsterdam: Uitgeverij SWP. ISBN 9789066653085

  • Van Hoof, L., & De Vries, M. (2022). Als opvoeden niet vanzelf gaat: Orthopedagogiek in de praktijk (3e druk). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff. ISBN 9789006632361

  • Van IJzendoorn, M.H., & Van Rosmalen, L. (eds) (2016). Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening. 3e, volledig herziene druk. Bohn Stafleu van Loghum.

  • Phillips, Clancy-Menchetti, & Lonigan (2008). Successful Phonological Awareness Instruction With Preschool Children Lessons From the Classroom. Topics in Early Childhood Special Education, 28, (1), 03-17.

  • Elliott, J. G. & Resing, W. C. M. (2015). Can intelligence testing inform educational intervention for children with reading disability? Journal of Intelligence, 3, 137-157 doi:10.3390/jintelligence3040137

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
LET OP: Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap. Hierbij geldt de uitzondering dat eerstejaars studenten van de Bachelor Pedagogische Wetenschappen en de Academische Pabo automatisch worden ingeschreven voor alle hoor- en werkcolleges, voor de Brightspacemodules en voor de eerste tentamengelegenheden van deze vakken.

Tentamens
Eerstejaars studenten worden automatisch ingeschreven voor de eerste tentamengelegenheid. LET OP: Mocht je een vak onverhoopt niet bij de eerste tentamengelegenheid hebben gehaald, dan moet je je wel zelf inschrijven voor de herkansing van dat vak via Mystudymap. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder inschrijving kun je helaas niet deelnemen aan een hertentamen.

Voor hogere jaars studenten is het verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Contactpersoon voor het Leerproblemen-deel zijn Dr. M.J. van Dijken en J.Maas MSc
Contactpersoon voor het Orthopedagogiek-deel zijn Dr. R. de Jong en Dr. A. Lotz.