Prospectus

nl en

Onderwijsleerproblemen

Course
2022-2023

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit studieonderdeel heeft als hoofddoel studenten vertrouwd te maken met veelvoorkomende onderwijsleerproblemen. Hieronder vallen lees-, schrijf- en rekenproblemen, maar ook autisme, ADHD, licht verstandelijke beperking of hoogbegaafdheid worden binnen dit vak vanuit een onderwijsperspectief bekeken. Daarnaast is er aandacht voor de bijdrage van motivationele, (sociaal-)emotionele en cognitieve factoren die een rol kunnen spelen. De focus ligt op de herkenning en de ontwikkeling van onderwijsleerproblemen. Er wordt ingegaan op de processen (zowel cognitief als sociaal) die ten grondslag kunnen liggen aan (de verklaring van) onderwijsleerproblemen en neuropsychologische achtergronden hiervan. Tenslotte is er aandacht voor praktische strategieën die in de klas ingezet kunnen worden om leerlingen te helpen.

Leerdoelen

  1. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student veelvoorkomende onderwijsleerproblemen herkennen én beschrijven hoe deze zich kunnen ontwikkelen.
  2. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student een beschrijving geven van de neuropsychologische achtergronden van leerproblemen en de cognitieve en sociale factoren die hieraan ten grondslag (kunnen) liggen
  3. Na afloop van dit studieonderdeel kan de student aangeven welke praktische strategieën in de klas ingezet kunnen worden om kinderen met onderwijsleerproblemen te ondersteunen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

De colleges hebben als doel een inleiding te geven in de problematiek. In de colleges worden hoofdlijnen uit de literatuur samengevat en komen voorbeelden uit de praktijk aan bod. De docent legt een link tussen huidige wetenschappelijke kennis van onderwijsleerproblemen (d.w.z. de bestudeerde literatuur en onderzoeksresultaten) en de voorbeelden uit de praktijk.

De student wordt gestimuleerd om actief de stof te bestuderen en hierbij passende vragen te formuleren. Studenten leveren na afloop van elk college vragen in over de behandelde collegestof. Dit is een verplicht onderdeel.

Voor de bijeenkomsten geldt geen aanwezigheidsplicht; aanwezigheid wordt wel sterk aangeraden. Voor alle studenten is het verplicht om na elk college vragen aan te leveren over de lesstof.

Toetsing

Toetsing van de cursus onderwijsleerproblemen vindt plaats via een schriftelijk tentamen: in het tentamen wordt de kennis van de literatuur en collegestof getoetst. Studenten mogen alleen deelnemen aan het tentamen, indien ze in het betreffende collegejaar minimaal over 6 colleges een vraag hebben aangeleverd. Het is niet mogelijk om deelcijfers (vragen over colleges) mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Berekening van het eindcijfer
Het tentamen bestaat uit MC-vragen en open vragen over de literatuur en de stof die in de colleges is uitgediept. Een student is geslaagd voor dit vak als het tentamen is beoordeeld met een voldoende (5,5 of hoger).

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace

Literatuur

  • Sousa, D. A. (2016). How the special needs brain learns (3rd Edition). London, United Kingdom: Sage Publications.

  • Artikelen die via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via Mystudymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. **Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen. **

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

*Studenten die dit vak als onderdeel van een LDE-minor volgen, premaster studenten, exchangestudenten en externe gaststudenten worden door de onderwijsadministratie geïnformeerd over de geldende inschrijvingsprocedure. *

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Jochanan Veerbeek.