Prospectus

nl en

Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie Pedagogische Wetenschappen jaar 2

Course
2022-2023

LET OP: de Academische Pabo heeft een eigen programma

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweedejaars studenten Pedagogische Wetenschappen en wordt doorgaans gevolgd in combinatie met de cursus Oefenonderzoek. Studenten die zich inschrijven voor Oefenonderzoek, worden automatisch ook ingeschreven voor deze cursus; los inschrijven is dan niet nodig. Studenten die Oefenonderzoek al hebben gevolgd en zich toch willen inschrijven voor Academische Vaardigheden en Beroepsoriëntatie dienen minimaal een maand voor de start van de cursus contact op te nemen met de coördinator.

Beschrijving

In de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen wordt veel belang gehecht aan het ontwikkelen van een academische houding. Kritisch kijken, leren vragen te stellen en na te denken over hoe een (evidence-based) antwoord op vragen gegeven kan worden, zijn belangrijke vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken. In de cursus Academische vaardigheden en Beroepsoriëntatie staan deze vaardigheden centraal. Studenten zullen in deze cursus niet alleen kritisch nadenken over pedagogisch onderzoek (onderwerpen, onderzoeksvragen, – designs, ethische en methodologische kwesties), maar ook over hun eigen academische ontwikkeling en studieloopbaankeuzes.

Doelen

Na afloop van de cursus Academische Vaardigheden en Beroepsoriëntatie zijn studenten in staat om:

  • Kritisch te reflecteren op de eigen academische ontwikkeling en daarin uitdagingen te formuleren.

  • Kritisch te reflecteren op de keuzes die ze tijdens de studie maken om de studie- en beroepsloopbaan te bevorderen.

  • Te beoordelen in welke mate een onderzoek voldoet aan ethische richtlijnen.

  • Artikelen kritisch te evalueren op leesbaarheid, stijl en methodologische kwaliteit.

  • Te benoemen wat voor soort onderzoek er wordt gedaan binnen Pedagogische Wetenschappen.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit vier verplichte werkgroepbijeenkomsten en twee verplichte onderzoeks- en werkveldcolloquia.
De werkgroepen vinden plaats in groepen van 20-25 studenten. Voorafgaand aan iedere werkgroepbijeenkomst dienen studenten voorbereidingsopdrachten in te leveren. In de werkgroepen gaan studenten onder begeleiding van een docent met elkaar in discussie over de onderwerpen van de voorbereidingsopdrachten.
De onderzoeks- en werkveldcolloquia zijn hoorcolleges waarin verschillende onderzoeken van een onderzoekslijn binnen Pedagogische wetenschappen worden gepresenteerd (gekoppeld aan een specialisatie en het werkveld van die specialisatie). Aan elk onderzoekscolloquium is een opdracht verbonden, die studenten in groepen van 3-4 maken.
Naast de werkgroepen en colloquia schrijven de studenten een reflectieverslag over de opleiding tot nu toe.

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een voldaan/niet voldaan. Om de cursus te halen moeten alle opdrachten (de vier voorbereidingsopdrachten, de twee colloquiumopdrachten en het reflectieverslag) met een voldoende beoordeeld zijn en moet de student actief hebben deelgenomen aan de vier werkgroepbijeenkomsten. Bij afwezigheid met een geldige reden – te beoordelen door de docent – mag de student eenmalig een vervangende opdracht inleveren. Studenten ontvangen, indien voldaan aan alle eisen, de studiepunten na afloop van blok 3 van het tweede semester.

Literatuur

Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Brightspace. Daar zal ook de studiehandleiding komen te staan.

Contact

Coördinatoren van het studieonderdeel Academische vaardigheden en beroepsoriëntatie jaar 2 zijn Marit Guda en Dr. M. Stoltenborgh