Prospectus

nl en

People with intellectual disabilities (Clinical Assessment and Treatment)

Course
2022-2023

Voertaal in dit vak is Nederlands.

Ingangsvoorwaarden

Deelgenomen hebben aan het tentamen van het vak Diagnostiek en behandeling: theorie in praktijk

Vakbeschrijving

Mensen met een verstandelijke beperking maken deel uit van de maatschappij en we vinden ze terug in alle domeinen van de hulpverlening. Een deel van de groep heeft echter zeer ernstige beperkingen en problemen en behoeft gespecialiseerde begeleiding en behandeling. In deze specialisatie van Diagnostiek en Behandeling wordt ingegaan op aspecten van diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking, specifiek gericht op het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte. Dit houdt bijvoorbeeld in: specifieke onderzoeksmethoden en –technieken voor mensen met ernstige communicatieproblemen, een zeer lage ontwikkelingsleeftijd, beoordeling op basis van informatie van derden, comorbide stoornissen, planning van de behandeling en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, en klinische genetische syndromen.

Dit onderdeel bouwt voort op de cursus Diagnostiek en Behandeling: theorie in praktijk , en – voor zover van toepassing – de cursus Klinische Vaardigheden.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Het vak is opgebouwd uit hoorcolleges waarin actieve deelname van studenten wordt verwacht. Daarnaast wordt individueel een paper geschreven.

Toetsvorm

Schriftelijk openboektentamen en paper.

Voor het schriftelijke openboektentamen bestaande uit open vragen (essayvragen) moet ten minste een 5,5 worden behaald.

Het paper zal worden beoordeeld met een voldoende (V) of onvoldoende (O). Om te kunnen slagen voor het vak moet voor het paper een voldoende worden behaald.

Om het vak te behalen dient u een voldoende (dus: ten minste een 5,5) voor het tentamen én een voldoende (V) voor het paper hebben gehaald. Indien in één collegejaar niet voor beide deeltoetsen een voldoende is behaald, krijgt de student de kans om in het daarop volgende collegejaar voor het ontbrekende deelresultaat alsnog een voldoende te behalen en daarmee een voldoende eindcijfer voor het vak. Lukt dit niet, dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw worden gevolgd.

N.B. Het is geen voorwaarde om een voldoende voor de paper te hebben behaald vóór deelname aan het tentamen. Echter, een voldoende voor het paper is wel een voorwaarde voor het succesvol afronden van het vak.

Brightspace

Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

Onder voorbehoud van beschikbaarheid

  • Došen, A. (meest recente druk). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke handicap. Assen: Gorcum.

  • Kraijer, D. & Plas, J. (meest recente druk). Handboek psychodiagnostiek en beperkte begaafdheid. Amsterdam: Harcourt.

  • De Bruijn, J., Buntinx, W. & Twint, B. (meest recente druk). Verstandelijke beperking; definitie en context. SWP.

  • Artikelen (worden nader aangekondigd).

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de https://www.student.universiteitleiden.nl/administratie/in---uitschrijven/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/inschrijven-voor-vakken-en-tentamens/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=pedagogische-wetenschappen-bsc#tab-1

Contact

Coördinatoren Drs. A. Romijn en Dr. Y.M. Dijkxhoorn. Tijdens de cursus heeft Dr. Dijkxhoorn spreekuur gedurende een uur na de colleges.