Prospectus

nl en

Technologie en privaatrecht

Course
2022-2023

Toegangseisen

Inleiding burgerlijk recht. Het is niet vereist dat het vak verbintenissenrecht is gehaald om aan dit keuzevak te kunnen deelnemen, maar het wordt wel aanbevolen dat dat vak is gehaald of gevolgd.

Beschrijving

Juristen worden in toenemende mate geconfronteerd met privaatrechtelijke vragen over bestaande en nieuwe technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence (AI), eHealth, robots, blockchain, smart contracts, e-commerce en cloud computing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: (1) wie is gebonden aan en aansprakelijk voor rechtshandelingen en onrechtmatige daden van zelfhandelende en/of zelflerende robots en andere AI, (2) wat zijn smart contracts op de blockchain, hoe moeten ze worden uitgelegd en welke remedies zijn beschikbaar bij wilsgebreken en niet-nakoming, (3) wat zijn bitcoins vermogensrechtelijk gezien, hoe leg je er beslag op en hoe win je ze uit, (4) aan welke eisen moet worden voldaan om online producten en diensten te verkopen en in hoeverre zijn elektronische rechtshandelingen gelijk te stellen met schriftelijke; (5) hoe wordt software in de keten van ontwikkelaar via tussenschakels tot gebruiker als product verkocht of als clouddienst verricht, wie is waartoe gehouden en waarvoor aansprakelijk?

Dit soort vragen worden in dit keuzevak beantwoord vanuit verbintenissen-, goederen- en burgerlijk procesrechtelijk perspectief. Soms kan dat aan de hand van specifieke wetgeving en jurisprudentie, in andere gevallen moeten daarvoor algemene leerstukken creatief worden toegepast. Verder kunnen slimme contractstructuren worden bedacht en contractclausules opgesteld om technologie te ontwikkelen, verkopen of gebruiken en daarmee gepaard gaande risico’s te adresseren.

In dit interactieve keuzevak wordt niet alleen kennis en inzicht bijgebracht, maar worden studenten ook getraind in voor de praktijk uitermate belangrijke vaardigheden zoals het opstellen, becommentariëren en uitonderhandelen van contractstructuren en -clausules. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van een hoogleraar die niet alleen vaak over dit onderwerp doceert en publiceert, maar ook 20 jaar als advocaat bij een Zuidas-kantoor werkte en daarnaast rechter-plaatsvervanger en arbiter is.

Feedback van studenten die eerder dit keuzevak volgden:

 • “Combinatie van theorie en praktijk was erg interessant”

 • “Laat goed zien hoe onderhandelingen in de praktijk eraan toe kunnen gaan”

 • “Ik vond het een heel leuk keuzevak! Veel diverse onderwerpen, goed actueel en toch nog erg juridisch.”

 • “Zeer leerzaam, interactief en prettig onderwijs”

 • “Ook voor mensen die weinig tot geen verstand hebben van technologie goed te volgen”

Leerdoelen

Doel van het vak:

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Studenten kunnen evalueren hoe technologische ontwikkelingen in ons verbintenissen-, goederen- en burgerlijk procesrecht kunnen worden ingepast en wat de gevolgen daarvan zijn.

 • Studenten kunnen contractsclausules en -structuren beoordelen voor het ontwikkelen, verkopen of gebruiken van technologie en daarmee gepaard gaande risico’s adresseren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 3 uur: 7

 • Namen docenten: mr. dr. T.J. de Graaf, mr. drs. J.H. van Staalduinen en mogelijkerwijs nog nader bekend te maken docenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: lezen van voorgeschreven materiaal vóór voorafgaand aan iedere bijeenkomst (materiaal is t.z.t. te vinden op Brightspace)

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen

 • Het hertentamen kan naar keuze van de docent(en) schriftelijk of mondeling worden afgenomen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Om een voldoende te kunnen herkansen, dienen studenten eerst om toestemming te vragen bij het OIC. Kijk voor meer informatie op de studentensite onder ‘Inschrijven voor vakken en tentamens’ > ‘Toestemming voldoende herkansen’.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Werkboek:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Reader:
T.z.t. te vinden op Brightspace

Aanbevolen studiemateriaal
T.z.t. te vinden op Brightspace

Aanmelden

Zie voor informatie over aanmelding de website onder het kopje “aanmelding onderwijs en tentamens”.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: burgerlijk recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: dagelijks

 • Telefoon secretariaat: +31 (0)71 527 7400

 • E-mail: civielrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Indien er van overheidswege (corona-)beperkingen worden opgelegd, is deze vakbeschrijving onderhevig aan wijzigingen.