Prospectus

nl en

Philosophical skills

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Deze cursus beoogt verschillende essentiële filosofische vaardigheden te trainen. Daarbij moet gedacht worden aan:

 • het begrijpen van het doel en de structuur van verschillenden soorten filosofische teksten (paper, commentaar);

 • het identificeren, analyseren en ontwikkelen van argumenten;

 • commentaar geven op het werk van anderen;

 • het vinden en gebruiken van aanvullende literatuur (bibliotheektraining);

 • het formuleren van een goede onderzoeksvraag;

 • het herkennen en vermijden van plagiaat;

 • citeren, refereren en parafraseren;

 • het schrijven van een eigen filosofische tekst.

Daarnaast beoogt deze cursus studenten bekend te maken met de metafilosofie: wat is filosofie, wat zijn haar onderzoeksmethoden, (wanneer) is er sprake van bewijs in de filosofie, wat is de relatie tussen filosofie en praktijk, etc.

Het aan deze cursus gekoppelde tutorial (coördinator dr. B.J.E. Verbeek), heeft als doel de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in brede zin. Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse tutorial geven zes universitair docenten van het Instituut voor Wijsbegeerte elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek.

Leerdoelen

Doelstelling

De student verwerft competentie in een aantal essentiële academische vaardigheden rondom het lezen, begrijpen, onderzoeken en schrijven van filosofische teksten. De student verwerft ook kennis over de metafilosofie.
Daarnaast krijgt de student een beeld van de praktijk van filosofisch onderzoek.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • het doel en de structuur van een filosofische tekst te begrijpen;

 • argumenten in een tekst te identificeren en te analyseren;

 • commentaar te geven op teksten van andere studenten;

 • op efficiënte wijze literatuur te vinden over een onderwerp;

 • zelf een tekst te schrijven over de metafilosofie;

 • over een filosofisch onderzoeksproject een eenvoudige rapportage op te stellen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerde hoor- en werkcolleges, 2 uur per week

 • Tutorials, 6 bijeenkomsten van elk 1 uur

Voor de cursus en het bijbehorende tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijke opdrachten: 70%

 • Schriftelijk eindopdracht (paper): 30%

 • Schriftelijk verslag (tutorial)

Voor alle schriftelijke deelopdrachten, alsmede voor de eindopdracht en het verslag dient een voldoende te worden behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor de schriftelijke opdrachten en het eindpaper (zie hierboven), in combinatie met de aanvullende vereiste dat het schriftelijk verslag voor het tutorial voldoende moet zijn.

Herkansing

Voor deze cursus moet voor alle deelopdrachten en voor de schriftelijke eindopdracht een voldoende zijn behaald. Opdrachten waar al een voldoende voor behaald is kunnen niet herkanst worden. Opdrachten waar een onvoldoende voor behaald is kunnen eenmalig herkanst worden. De herkansing bestaat dus uit het opnieuw inleveren van de opdrachten waar in eerste instantie geen voldoende voor is behaald.

Voldoende aanwezigheid bij de colleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Martinich, A.P. (2016), Philosophical Writing: An Introduction, Wiley Blackwell (4th ed.).

Overige literatuur zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.