Prospectus

nl en

Imagining the Medieval Nation: Medicine, Religion and Politics

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Al in de twaalfde eeuw schreven intellectuelen allerlei vaste eigenschappen toe aan Europese volkeren en religieuze groepen. De Fransen waren arrogant of intelligent, de Duitsers woest en barbaars, de Engelsen charmante dronkelappen, de Grieken onbetrouwbaar en moslims en joden sluw. Deels gaan deze – hardnekkige – stereotiepen terug op antieke denkbeelden van Hippocrates en Aristoteles. Toenmalige medisch-wetenschappelijke en politieke theorieën over volksaard, klimaat, arbeid en militaire kracht spelen daarin een belangrijke rol. Zulke beelden wendden monniken daarna aan in een religieus eschatologisch kader. Politieke traktaten beschouwden ook de relatieve bijdrage van diverse volkeren, sociale en religieuze groepen aan de samenleving. In hoeverre hebben deze beelden en ideeën bijgedragen aan het ‘ontstaan’ van de natiestaat?

Tijdens dit hoorcollege gaan we de natiestaat onderzoeken vanuit een tweetal vragen en één overkoepelend perspectief: 1) Wat verstond men onder de natie in de Late Middeleeuwen, en welke rol speelden politieke, sociaaleconomische, religieuze, culturele en wetenschappelijke factoren bij de verbeelding van de natie? 2) In hoeverre kan men bij de moderne, vooral in de negentiende eeuw vormgegeven natiestaat spreken van middeleeuwse ‘wortels’? Daarbij zullen recente discussies en theorievorming rondom het ontstaan (wanneer, door wie, waarom, hoe, wat) van de natie aan bod komen. Als rode draad staat de vraag centraal hoe beelden van volkeren functioneerden om militaire kracht uit te drukken en de verdeling van bezit en land te organiseren.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de afstudeerrichtingen met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

 • 4) De student verwerft kennis van de heersende theorieën over het ontstaan van de natiestaat en biopolitiek in verleden en heden.

 • 5) De student verwerft inzicht in de betekenis van medische kennis, religie en politieke cultuur voor natievorming.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van een eindtoets in de vorm van een schriftelijk tentamen met open vragen en/of essayvragen.

Weging

 • Eindtoets: 100%

Herkansing

De eindtoets kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • L. Kaplan, Figuring Racism in Medieval Christianity (New York, 2018)

 • C. Weeda, Ethnicity in Medieval Europe, 950-1250: Medicine, Power and Religion (York, 2021)

Bovengenoemde boeken maken samen met de stof die tijdens de hoorcolleges wordt behandeld deel uit van de tentamenstof.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.