Prospectus

nl en

A Taste of Antiquity: Ancient Food and Foodways

Course
2022-2023

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Beschrijving

De Romeinse relmuis was een ware lekkernij. Door dit eekhoornachtige beestje op te dienen bij een banket lieten Romeinen hun status zien. Grieken aten slakken, knollen en bollen omdat ze de potentie zouden bevorderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de functies van voedsel in de antieke wereld. Wat voor voedsel je at, wanneer, maar ook hoe en met wie, waren centrale aspecten in de beleving en praktijk van antieke religie, seksualiteit, geneeskunde en politiek. Hieruit blijkt dat antieke maatschappelijke structuren en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren: om de antieke wereld te begrijpen moeten we ook haar voedselcultuur bestuderen.

In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met voedsel, eten en voedselbereiding omging, onder andere met behulp van begrippen zoals acculturatie en identiteit. Toen de Grieks-Romeinse wereld groter werd in de Hellenistische periode en er meer contact was met andere gebieden, had dit gevolgen voor de voedselcultuur. Op deze manier is het werkcollege gekoppeld aan het thema Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) Leert om te gaan met secundaire bronnen gerelateerd aan het onderwerp voedsel;

 • 9) Verwerft inzicht in debatten over voedselgeschiedenis van de oudheid;

 • 10) Leert op abstract niveau na te denken over dit belangrijke aspect van het dagelijks leven in de oudheid.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 5-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 Literatuur- en samenwerkingsopdracht
  getoetste leerdoelen: 1, 6-9

GLTC-studenten hebben de mogelijkheid dit werkcollege voor 5EC te volgen (indien er plaats is). In dat geval bedraagt de omvang van het werkstuk 3.000 woorden, en duurt de presentatie korter (ca. 10 minuten).

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 15%

 • Opdracht 1: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn; bovenstaande weging geldt ook voor studenten die het vak voor 5EC volgen, waarbij uiteraard rekening gehouden wordt met het verschil in omvang van werkstuk en presentatie.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

 • Literatuur wordt op Brightspace bekend gemaakt.

 • De te bestuderen stof voor het eerste college is: P. Garnsey, Food and society in classical antiquity (Cambridge 1999) 1-11; 139-143.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.