Prospectus

nl en

“Ehrt eure deutschen Meister”: Music, Politics and German National Identity ca. 1850-1950

Course
2022-2023

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Daar waar het in de moderne Duitse geschiedenis aan politieke eenheid ontbrak speelde de Duitse cultuur vaak een verbindende rol. Vooral muziek van Duitse componisten als Beethoven en Wagner werd geassocieerd met de Duitse nationale identiteit. Muziek gold onder tijdgenoten als de “meest Duitse kunstvorm” waarin zich het Duitse volkskarakter weerspiegelde en werd door verschillende actoren voor politieke en identiteitsvormende doeleinden ingezet. Het Duitse muziekleven in al haar facetten - componisten, orkestmusici, muziekrecensenten, concerten, concertzalen en publiek - stond midden in de politieke en culturele ontwikkelingen uit de moderne Duitse geschiedenis.

In dit werkcollege onderzoeken we op basis van secundaire literatuur de verhouding tussen muziek en politiek in Duitsland tussen circa 1850 en 1950. Dit college sluit inhoudelijk nauw aan bij het kerncollege “Grenzen van de macht”. Welke politieke inhoud en stereotypen werden door welke actoren aan muziek toegeschreven? In welke verhouding stonden musici en politieke machthebbers tot elkaar? Voor welke politieke doeleinden werd muziek op welk moment ingezet? Welke organisatievormen waren kenmerkend voor het Duitse muziekleven? Bij het beantwoorden van deze vragen zullen we de positie van klassieke muziek in de bredere context van het culturele leven in Duitsland plaatsen. Daarnaast kijken we exemplarisch naar de rol van klassieke muziek in deze periode in andere landen - bijvoorbeeld Rusland en Italië. Tijdens de bijeenkomsten zullen we bovendien een aantal primaire bronnen analyseren. Ook reflecteren we op de mogelijkheden van nieuwe methoden, zoals de geschiedenis van emoties, om een nieuwe cultuurgeschiedenis van het muziekleven te schrijven.

De literatuur voor deze cursus wordt via Brightspace bekend gemaakt (er is geen handboek).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) kan aan het einde van de cursus op basis van secundaire literatuur zelf een analyse maken en schrijven over de verhouding van muziek en politiek in Duitsland in een bepaalde periode;

 • 9) is aan het einde van de cursus op de hoogte over de historiografische debatten over muziek en politiek en kan zijn eigen onderzoek daarbinnen positioneren;

 • 10) kan reflecteren op de mogelijkheden en grenzen van nieuwe onderzoeksmethoden en het gebruik van bronnen binnen het onderzoeksgebied;

 • 11) is in staat om de positie van het muziekleven binnen de moderne Duitse cultuurgeschiedenis te plaatsen en daarbij te reflecteren op continuïteiten en discontinuïteiten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie (iedere student geeft een presentatie over een tekst en leidt vervolgens de groepsdiscussie over de inhoud)
  getoetste leerdoelen: 3-4, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 1, 5, 9-11

 • Wekelijkse opdrachten (ter voorbereiding van het college moeten studenten wekelijks vragen bij de teksten beantwoorden en via Brightspace inleveren)
  getoetste leerdoelen: 3, 5-11

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 15 %

 • Participatie: 10 %

 • Wekelijkse opdrachten: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt via Brightspace bekend gemaakt (er is geen handboek).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.