Prospectus

nl en

Linguistique française: De la forme au sens

Course
2022-2023

Toegangseisen

Minimaal een cursus taalkunde op niveau 200.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden. In studiejaar 2022-2023 wordt het voor het laatst aangeboden. In 2024-2025 wordt het vervangende vak Linguistique IV: De la forme au sens aangeboden aan studenten die in hun eerste en tweede jaar Linguistique I-III hebben gevolgd.

Beschrijving

De colleges Taalkunde III bieden de studenten een dieper inzicht in de morfologie, de semantiek en de pragmatiek van het Frans. De morfologie bestudeert de structuur van woorden, de semantiek bestudeert de elementen die bijdragen tot de betekenis van woorden en zinnen en de pragmatiek hoe taal gebruikt kan worden om zaken naast de letterlijke betekenis te communiceren. We gaan tijdens het college op zoek naar de regelmatigheden van morfologische, pragmatische en semantische fenomenen. Naast het college wordt door de studenten in zelfstudie kennis gemaakt met de sociolinguïstiek. De studenten maken onder meer een werkstuk waarin ze sociolinguïstische aspecten van het Frans in een Franstalig land bestuderen, of van een van de minderheidstalen in Frankrijk zelf.

Leerdoelen

Studenten leren abstracte regels te formuleren voor concrete taalfeiten. Ook krijgen studenten inzicht in de manier waarop taalkundigen een keuze maken tussen verschillende theoretische benaderingen. Bij het onderdeel sociolinguïstiek wordt de student uitgenodigd na te denken over de rol van taal in de maatschappij.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege. Elke week bereiden de studenten een deel van de stof voor, bij voorkeur in groepsverband. Tijdens het college beantwoordt de docent vragen van de studenten, en worden de vragen en oefeningen gezamenlijk gepresenteerd en gecorrigeerd.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

  • Tentamen 80%

  • Werkstuk Sociolinguïstiek 20%

  • Huiswerkopdrachten (geen cijfer, bij onvoldoende resultaat kan niet deelgenomen worden aan het tentamen)

Herkansing en weging

Bij onvoldoende resultaat kan het tentamen (80%) worden overgedaan en het werkstuk (20%) binnen een beperkte termijn worden overgemaakt. Maximumcijfer voor het werkstuk bij herkansing: 6.0.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Syllabus morfologie (via Brightspace)

  • Een aantal hoofdstukken van: Brousseau, A.M. et Y. Roberge. Syntaxe et sémantique du français. Montréal: Fides, 2000 (hoeft niet aangeschaft te worden)

  • Exempliers en artikelen (via Brightspace)

  • J.-L. Calvet, 1993. La sociolinguistique, PUF (Que sais-je? n° 2731)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.