Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: La recherche expérimentale

Course
2022-2023

Toegangseisen

Deze cursus is bedoeld voor tweede- en derdejaarsstudenten Franse taal en cultuur (minimaal 45 ec van de Propedeuse Franse taal en cultuur en Taalkunde I: Introduction à la linguistique française en Taalkunde II: Syntaxe du français of equivalenten behaald).
N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal drie hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Studenten van andere opleidingen kunnen eventueel deelnemen mits zij in staat zijn een Franstalig college te volgen en Franse teksten te bestuderen en te begrijpen. Zij dienen voor eventuele deelname eerst contact op te nemen met de docent.

Taalkunde I en Taalkunde II of equivalenten.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als eerste kennismaking met experimenteel onderzoek. We lezen een aantal artikelen op het gebied van de experimentele taalkunde, maar we gaan vooral ook zelf aan de slag met het opzetten van een experiment en het interpreteren van resultaten. Ook wordt aandacht gegeven aan (basale) statistiek.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus ben je in staat een eenvoudig experiment op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan te interpreteren. Je doet ervaring op met het zoeken naar generalisaties op grond van grote hoeveelheden data, en leert nadenken over hoe je vanuit een onderzoeksvraag toe kan werken naar een experiment dat het mogelijk maakt een hypothese te toetsen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

 • Participatie en groepsopdrachten (30%), kan niet herkanst worden

 • Individuele presentatie 1 op basis van artikel (10%), kan niet herkanst worden

 • Individuele presentatie 2 op basis van een voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk) (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

 • Deeltoets/opdracht onderzoeksmethoden en statistiek (20%)

 • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment (40%)

Herkansing

 • Mondelinge toelichting voorstel voor experiment (voorbereiding werkstuk), herkansing individuele
  presentatie 2 (geen deelcijfer, moet wel voldoende zijn)

 • Deeltoets/opdracht onderzoeksmethoden en statistiek (20%)

 • Werkstuk over een mogelijk uit te voeren experiment (40%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen via Brightspace en in de Universiteitsbilbliotheek.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.