Prospectus

nl en

Asia’s Cultural Impact on the Dutch Republic, c. 1590-1800

Course
2022-2023

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De Zwitser Albrecht Herport was naar Nederland gekomen om zich verder in de schilderkunst te bekwamen, en zag daar naar eigen zeggen ‘zo’n overdaad aan afbeeldingen van zeldzame en onbekende dingen en personen, dat het was alsof ik de hele wereld kon aanschouwen.’ Voor hem smaakte het naar meer – hij werd bevangen door nieuwsgierigheid al die dingen zelf te gaan bekijken. Met dat doel nam hij in 1659 als soldaat dienst van de VOC. Zijn met prenten opgeluisterde reisverslag, dat in 1669 verscheen, was onderdeel van een stortvloed aan boeken over Azië die indertijd zowel binnen als buiten Nederland verschenen.
Afbeeldingen, teksten, en voorwerpen die met de schepen naar Europa kwamen, brachten in deze tijd Azië steeds meer in beeld bij het Nederlandse en Europese publiek. Toneelschrijvers raakten geinspireerd door de vele verhalen, en op de planken van de Amsterdamse schouwburg verschenen koningsdrama's over Aziatische vorsten. Vermogende Nederlanders legden verzamelingen aan van uit Azië afkomstige zeldzaamheden.
In deze cursus kijken we hoe de beeldvorming van Azië en het ontstaan van deze werken en collecties elkaar wederzijds beinvloedden. Naast aandacht voor de bloeiende historiografie rond dit onderwerp, zullen we ook in beperkte mate werken met primaire bronnen, in het bijzonder niet-geschreven bronnen, zoals prenten, schilderijen, objecten en cartografisch materiaal.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft een algemeen begrip van de dynamiek van de culturele ontmoeting tussen Azië en Europa;

 • 9) heeft een algemeen begrip van de manier waarop de beeldvorming van Azië in Europa en het ontstaan van boeken, beeldbronnen, collecties etc. elkaar wederzijds beinvloedden;

 • 10) ontwikkelt affiniteit met de daaraan gerelateerde bronnen, waaronder niet-geschreven bronnen (zoals afbeeldingen en verzamelingen);

 • 11) heeft basiskennis opgebouwd van de historiografie over dit onderwerp;

 • 12) kan de onder 8 t/m 11 beschreven kennis en affiniteit zinnig toepassen op een zelfgekozen onderwerp in het werkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 8-12

 • Mondelinge presentatie onderzoek
  getoetste leerdoelen: 3-4, 8-12

 • Groepspresentatie literatuur: 1, 8-11*

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 5

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Mondelinge presentatie:10 %

 • Literatuurpresentatie: 15 %

 • Participatie: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur zal voor aanvang van het college via Brightspace worden bekedgemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Er zullen als onderdeel van het college excursies worden gemaakt. Wellicht zullen hier ook kosten aan verbonden zijn: het bezit (of de aanschaf) van een Museumkaart is daarom handig.