Prospectus

nl en

Classical Coins as Source for the History of the Antiquity

Course
2022-2023

Toegangseisen

Eerstejaars Hoorcollege Oude Geschiedenis behaald.

Beschrijving

Munten kunnen ons veel leren over de mensen en samenlevingen die ze produceerden en gebruikten omdat deze relatief kleine voorwerpen een schat aan informatie met zich mee dragen. Tijdens de colleges zal duidelijk worden hoe deze informatie kan worden ontsloten en waarom munten zo’n belangrijke bron zijn voor onze kennis over de Oudheid.

De collegereeks is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel is bedoeld als een kennismaking met (munt)geld in de Griekse, Hellenistische, Romeinse en Byzantijnse wereld, waarbij de functie en rol van munten en de historische en economische ontwikkelingen centraal staan. Terugkerende thema’s zijn handel en economie, politiek, propaganda en identiteit. Dit deel zal worden afgesloten met een practicum dat zal plaatsvinden in De Nederlandsche Bank te Amsterdam, waarbij de tijdens de colleges besproken munten zelf bestudeerd kunnen worden.

In het tweede deel gaat de student aan de slag met een eigen numismatisch onderzoek aan de hand van een selectie munten van een keizer of keizersvrouw onder begeleiding van de docent. Tijdens de colleges zullen de studenten leren hun geselecteerde muntcorpus te determineren als ook de iconografie en legendes op de voorzijde en keerzijde te ontleden. Daarnaast leren ze hun munten terug te vinden in de grote museumcollecties ter wereld, leren ze kritisch te staan ten opzichte van de verkoop van hun munttypes bij veilinghuizen en kijken ze hoe hun munten vertegenwoordigd zijn in muntschatten over de Romeinse wereld.

Dit hulpvak is verbonden aan de afstudeerrichting Oude Geschiedenis, maar ook studenten van andere studierichtingen zoals Archeologie, Griekse en Latijnse Taal en Cultuur en Economie kunnen dit college volgen. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de docenten.

Leerdoelen

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) leert het lezen van opschriften, muntplaatsen etc.;

 • 3) kan in brede lijnen de ontwikkeling van de Griekse, Keltische, Romeinse en Byzantijnse
  muntslag schetsen;

 • 4) heeft kennis van de binnen de numismatiek gebruikte termen en methoden;

 • 5) kan antieke munten determineren en beschrijven (herkennen van verschillende muntsystemen en denominaties, het kunnen lezen en interpreteren van op- en omschriften en muntvoorstellingen);

 • 6) verwerft inzicht in het belang van munten als bron voor historisch en archeologisch onderzoek;

 • 7) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 8) een case study uiteenzetten en tot een goed einde brengen, waarbij de student in staat is:
  -vakliteratuur te zoeken, selecteren en ordenen;
  -relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;
  -een wetenschappelijke discussie voor te zitten en te analyseren.

 • 9) heeft kennis van de mogelijkheden en het gebruik van digitale onderzoeksmethoden. De student gebruikt meer geavanceerde databases (zoals SNG, PELLA, CRRO, OCRE).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst door middel van:

 • Workshopopdrachten

 • Schriftelijke toets, over de opgegeven literatuur en de collegestof

Weging

 • Workshopopdrachten: 30%

 • Schriftelijke toets: 70%

Het eindcijfer bestaat uit het gemiddelde weging van de verschillende onderdelen, met als aanvullende eis dat de toets als voldoende beoordeeld is.

Herkansing

Als een student na het maken van het tentamen of het essay gemiddeld een onvoldoende heeft, maakt hij naar eigen oordeel de herkansing van het tentamen of verbetert hij (na overleg met de docent) het essay.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur wordt op college bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Geen.