Prospectus

nl en

Celbiologie en kanker

Course
2022-2023

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Microscopie en Imaging, jaar 2 en Moleculaire Genetica 2, jaar 2.

Beschrijving

Het doel van de tweedejaarscursus Celbiologie en kanker is het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, in het bijzonder de signaaltransductie-mechanismen die een rol spelen bij de communicatie tussen cellen, bij de migratie van cellen, en bij het ontstaan van tumoren. De cursus sluit nauw aan op lopend onderzoek binnen het onderzoekscluster Animal Sciences & Health van het Instituut Biologie Leiden (IBL), waarbij zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de proliferatie en metastasering van tumorcellen. De onderwerpen worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. 

Leerdoelen

 Na afloop van het vak kunnen studenten 

  1. Uitleggen hoe kanker ontwikkelt, van celtransformatie door mutaties in oncogenen en tumorsuppressorgenen, tot mechanismen die betrokken zijn bij angiogenese, proliferatie, migratie en metastasering van tumorcellen.  

2.  De functie van signaaltransductie in cel- en weefsel uitleggen en verklaren waarom veranderingen in deze cascades leiden tot de ontwikkeling van kanker, en op basis hiervan behandelingen voorstellen. 

3.  Uitleggen op welke manier mutaties in genen die betrokken zijn bij de TGFβ- en integrin-signaaltransductie-cascades het proces van tumorgenese initiëren. 

4.  De RAS-MAPK- en PI3K-signaaltransductie-cascades die worden geïnitieerd door activatie van receptor tyrosine kinases beschrijven. 

  1. Uitleggen welke signaaltransductie-mechanismen het optimale functioneren van cellen controleren om verstoring van homeostase te voorkomen.  

  2. Uitleggen hoe signaaltransductie-mechanismen, in het bijzonder PI3K-activiteit, betrokken zijn bij de organisatie van het cytoskelet en de migratie van gezonde en tumorcellen.  

  3. Voorbeelden geven van agonisten en antagonisten van G-eiwit gekoppelde receptoren en de werking van deze stoffen in verschillende biologische processen uitleggen en uitleggen waarom de meeste medicijnen zijn gericht tegen deze klassen van receptoren. 

  4. Uitleggen hoe celkweek, modelorganismen en organoïden in kankeronderzoek gebruikt worden en de toepassingen van deze modellen vergelijken.   

  5. Met behulp van een uitgeschreven protocol experimenten uitvoeren, met gebruik van lichtmicroscopie, om morfologie,  celmigratie en organisatie van het cytoskelet te bestuderen in gekweekte humane tumorcellen, en de principes van deze experimenten uitleggen.  

  6. Resultaten van eigen experimenten interpreteren, deze vergelijken met twee recente wetenschappelijke artikelen, en een kort voorstel voor vervolgonderzoek doen.  

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je MyTimetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree-studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetables samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video legt uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, en practicum.

Toetsing en weging

Tentamen, practische vaardigheiden, opdrachten/presentatie en deelname aan discussies 

Het eind cijfer bestaat uit de volgende deelcijfers: 

Practische vaardigheiden en labjournaal (20%, minimum 5.6) 
Opdrachten/presentaties (20%, minimum 5.6) 
Tentamen (60%, minimum 5.6). 

Literatuurlijst

  • Verplicht boek: Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 6e ed. 2014

  • Practicumhandleiding en opdrachten op Brightspace

Inschrijven

Met ingang van het collegejaar 2022-2023 ben je als student zelf verantwoordelijk om je tijdig, dat wil zeggen 14 of 28 dagen voor aanvang van het vak, in te schrijven. Dat kan via MyStudymap. Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli; inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. Zie voor meer informatie deze pagina (tab Wiskunde en Natuurwetenschappen)

Daarnaast is het voor alle studenten, inclusief eerstejaars bachelorstudenten, verplicht om zich in te schrijven voor tentamens én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Uitgebreide informatie over de werking van MyStudymap vind je hier.

Contact

Coördinator: Dr. B.E. Snaar-Jagalska
E-mail: b.e.snaar-jagalska@biology.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Inzage en feedback op het tentamen: op afspraak met coördinator: Dr. B.E. Snaar-Jagalska.
Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Brightspace
Maximaal aantal deelnemers: 85