Prospectus

nl en

Oriëntatie op Onderwijs

Course
2022-2023

Toegangseisen

Toegankelijk voor MSc-studenten van de opleidingen Chemistry, Life Science & Technology en Biopharmaceutical Sciences.

Beschrijving

Wil jij leren hoe je je kennis het beste overdraagt aan middelbare scholieren? Geef je bijles en vraag je je af of je dat didactisch goed aanpakt? Zou je weleens gastlessen willen geven over je favoriete vak? Spreekt leerlingen begeleiden met practicum of hun profielwerkstuk je aan?
Is je antwoord op één van deze vragen “JA”, dan is de cursus ‘Orientatie op onderwijs’ wellicht een goede keuze voor een vak in het domein ‘academic development’.

Dit vak biedt je een oriëntatie op de theorie van didactiek en de praktijk van doceren. Een stage in het onderwijs op een school maakt deel uit van deze oriëntatie. Je krijgt een theoretische basis (over leermateriaal en het leren van leerlingen) die erop gericht is om je voldoende handvatten te geven om enkele specifieke docententaken uit te voeren. Daarnaast krijg je een verdieping specifiek gericht op de didactiek van het schoolvak scheikunde. Deze betreft in het bijzonder het ontwikkelen van leermateriaal voor leerlingen: hoe maak je een goede analyse van de lesstof, wat vinden leerlingen moeilijk, hoe vertaal je didactische principes naar dat leermateriaal. Naast het ontwikkelen van leermateriaal zal je tijdens de stage ook actief kennismaken met de doelgroep: je kunt hierbij denken aan het begeleiden van leerlingen, bijvoorbeeld bij projecten, praktische opdrachten of profielwerkstuk of het herhalen/oefenen van leerstof. Dit alles doe je op een school onder begeleiding van een docent. Het geleerde is uiteraard niet alleen toepasbaar in een rol als docent, maar is nuttig voor iedere situatie waar een beroep wordt gedaan op je uitleg- en presentatievaardigheden.

Dit vak vraagt behoorlijk wat initiatief van de student. Je moet/mag, binnen ruime kaders, je eigen leerdoelen formuleren, een eigen stageschool zoeken, en zelf met je stagedocent afspraken maken.
Er zijn een viertal bijeenkomsten om je hierbij te ondersteunen en je de nodige theorie aan te reiken. In de eerste bijeenkomst krijg je informatie over inhoud, werkwijze en keuzemogelijkheden van de stage. Daarnaast zullen we ons bezig houden met algemene theorie die je kunt gebruiken bij het uitvoeren van de opdrachten en taken op de stageschool. In een van de bijeenkomsten wordt specifiek aandacht besteed aan vakdidactiek van scheikunde.
In de slotbijeenkomst presenteren studenten aan elkaar hun materiaal en stage ervaringen.
Naast de bijeenkomsten heb je ook een individuele afspraak met je docent om de opzet van je leermateriaal te bespreken en de invulling van de stage.

Dit vak wordt georganiseerd in samenwerking met het ICLON. Dit is de organisatie van de Universiteit Leiden die ook de educatieve minor en de lerarenopleidingen verzorgt. Je wordt begeleid door de vakdidacticus scheikunde van het ICLON.

Leerdoelen

  • De student kan (vak)didactische uitgangspunten gebruiken voor het analyseren van lesmateriaal en lesstof voor het schoolvak scheikunde

  • De student kan leermateriaal ontwikkelen voor het schoolvak scheikunde en de gemaakte keuzes verantwoorden op basis van (vak)didactische literatuur

  • De student kan individuele leerlingen en/of kleine groepjes leerlingen begeleiden bij hun leerproces voor het schoolvak scheikunde

  • De student kan met betrekking tot dit vak eigen leerdoelen formuleren, deze leerdoelen vertalen naar concrete acties en evalueren of deze leerdoelen zijn behaald

Rooster

In MyTimetable (login) kun je alle vak- en opleidingsroosters vinden, waarmee jij je persoonlijke rooster kunt samenstellen. Onderwijsactiviteiten waarvoor je je via MyStudymap hebt ingeschreven, worden automatisch in je rooster getoond. Daarnaast kun je My Timetable gemakkelijk koppelen aan een agenda-app op je telefoon en worden roosterwijzigingen automatisch in je agenda doorgevoerd; bovendien ontvang je desgewenst per e-mail een notificatie van de wijziging. Je kunt notificaties aanzetten bij Instellingen, na login.

Vragen? Bekijk de video, lees de instructie of neem contact op met de ISSC helpdesk. Let op: Joint Degree studenten Leiden/Delft dienen de informatie uit de Leidse en Delftse MyTimetable's samen te voegen om een volledig rooster te zien. Deze video leg uit hoe dat werkt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie
Stage

Toetsing en weging

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een mondelinge presentatie en een schriftelijk verslag met daarin een uitwerking van de opdrachten van het Iclon, een beschrijving van de uitgevoerde taken en opgedane ervaringen en de zelfgemaakte leermaterialen.

Literatuurlijst

  • Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: http://wordpress2.iclon.nl/iclonboekenblog/wp-content/uploads/2016/03/uitdagendgedifferentieerdvakonderwijsdef.pdf.

  • Janssen, F, Hulshof, H., & van Veen, K. (2019). Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen? Een perspectiefgerichte benadering. Leiden/Groningen: UFB. Het boek is gratis beschikbaar als pdf via de volgende link: https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/iclon/onderzoek/wat-is-echt-de-moeite-waard-om-te-onderwijzen.pdf

  • Artikelen aansluitend bij eigen thema’s en leerdoelen worden aanreikt.

Inschrijven

Aanmelden via: https://www.formdesk.com/universiteitleiden/iclonlo-aanmeldformulier_keuzevak
Deadline aanmelden is 01-09-2021.

Contact

honourscollege@science.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Onder voorbehoud:
Dinsdag 6 september 16:15 - 18:45 uur
Dinsdag 20 september 16:15 - 18:45 uur
Dinsdag 11 oktober 16:15 - 18:45 uur
Dinsdag 6 december 16:15 - 18:45 uur
Dinsdag 31 januari 16:15 - 18:45 uur

Een individuele afspraak wordt ingepland tussen 1 en 30 november 2022.