Prospectus

nl en

De droom van de rode kamer: text en context

Course
2022-2023

Toegangseisen

Ingangseis: bij voorkeur BA2 Proza en film of BA2 Poëzie

Beschrijving

In dit college vormt de roman De droom van de rode kamer (Hongloumeng), geschreven door Cao Xueqin (1715-1763) ons venster op het premoderne China. Aan de hand van een klein aantal hoofdstukken zullen we ingaan op aspecten als genderrelaties, wereldbeelden en het rechtsstelsel van die tijd. Ook zullen we kijken naar de roman als literair genre: wie schreven er romans? Wie lazen ze?

Leerdoelen

  • Bestudering van diverse aspecten van het sociale en culturele leven in de Qing

  • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van premoderne Chinese literatuur

  • Inzicht in kwesties gerelateerd aan het vertalen van een klassieke Chinese roman naar het Nederlands

  • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

Het rooster is beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • Actieve deelname (10%)

  • Schrijfopdrachten (20%)

  • Presentatie (20%)

  • Werkstuk (50%)

Het eindcijfer bestaat uit het gewogen gemiddelde van de vier onderdelen. Een eindcijfer volgt alleen als de student alle vier de onderdelen uitgevoerd heeft. Deelcijfers kunnen het ontbreken van enig onderdeel niet compenseren. De docent geeft bijtijds en duidelijk aan welke criteria gelden voor prestaties in ieder van de onderdelen.

Herkansing

Recht op herkansing: als het eindwerkstuk onvoldoende is, mag de student dit herkansen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: OA De Vrieshof

Opmerkingen