Prospectus

nl en

History of Russia

Course
2022-2023

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking nog niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische samenhang te bepalen tussen autocratie en dienststaat onder de Russische tsaren en tussen revolutie en dictatuur onder het Sovjetcommunisme. Hierbij zullen we ingaan op de wisselwerking tussen tussen staat en samenleving, oftewel de invloed van Russische heersers op het leven van gewone Russen en omgekeerd. Centraal staat hierbij de vraag hoe de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhouden tot de westerse algemene geschiedenis. Hoort Rusland er meer en meer bij of gaat het toch zijn eigen weg?

Leerdoelen

1) Een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van Kiev Roes tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de late twintigste eeuw.

2) Inzicht in de belangrijkste factoren, actoren, sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van de Russische geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.

3) Vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen en duiden van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context.

4) Vermogen om een zelf gekozen deelonderwerp uit de stof (een persoon en ‘erflater’ van de Russische geschiedenis) te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin thema, context en betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
1) Deeltoets 1: mid-term take-home opdracht voor essay van circa 500 woorden.
2) Deeltoets 2: schriftelijk tentamen over de gehele stof aan de hand van kennis- en inzichtvragen.
Gelegenheid tot inzage en bespreking van de beide toetsen wordt geboden.

Weging

  • Deeltoets 1 (midterm essay): 30%

  • Deeltoets 2 (open vragen tentamen): 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Geoffrey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2001, of een latere editie).

Inschrijven

Eerstejaars studenten worden door de Onderwijsadministratie voor colleges en tentamens aangemeld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

  • Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.