Prospectus

nl en

Start BW

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich in de functie van onderzoeker. Je maakt kennis met zijn of haar manier van werken en de inhoudelijke aspecten van het vak. Door zelf te werken aan een wetenschappelijke onderzoeksvraag verplaats je je in de uitdagingen van een onderzoeker. Je leert welke “vaardigheden” de onderzoeker gebruikt om zijn onderzoek goed uit te kunnen voeren. Het eigen maken van de vaardigheid om op de juiste manier te zoeken naar ondersteunende wetenschappelijke informatie is van groot belang hierbij. Ook leer je door je te verplaatsen in de onderzoeker wat er van een onderzoeker wordt verwacht met betrekking tot academische denk- en werkhouding. Door het hele blok heen wordt het onderzoek op het gebied van (huid)kanker als uitgangspunt gehanteerd.

Leerdoelen

De student:

  • Leert de beginselen van het biomedisch denken;

  • Begrijpt de basale aspecten van (huid)kanker en kan de verworven kennis en inzichten gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag;

  • Leert op systematische wijze een literatuuronderzoek uit te voeren met gebruik van (digitale) bronnen via de Walaeus bibliotheek websites en bibliografische databanken, ter verdieping van een onderzoeksvraag;

  • Leert de gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraag te analyseren en te verwerken en kan de verworven kennis overbrengen naar peers via een wetenschappelijke PowerPoint presentatie

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Oriëntatie op dit thema komt tot stand via onderzoekend leren (gebruik van de perspectieven tool) in combinatie met team based learning. Het zoeken naar wetenschappelijke informatie over het onderwerp wordt op een systematische manier aangeleerd. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen en vastgelegd in een rapportage. Daarna gaan de studenten de gevonden informatie bestuderen om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden.

Toetsing en weging

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een mondelinge presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de overdracht van deze wetenschappelijke informatie per PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Het achterliggende literatuuronderzoek wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers, waarvoor minimaal een 5,5 behaald dient te worden, leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle onderwijsactiviteiten en dat een peer-reflectie formulier over de manier van samenwerken is ingeleverd.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de opleiding Biomedische wetenschappen, zie de Kernboekenlijst BW 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Coördinator BAST jaaropdracht Dr. N.A. Gruis: gruis@lumc.nl

Opmerkingen

Het blok START.BW: introductie in biomedisch denken is een onderdeel van het lijnonderwijs B1BAS. Studiebelasting voor START.BW onderwijs wordt gewaardeerd met 2 ECTS.