Prospectus

nl en

Cellulaire communicatie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

Nadat in vorige blokken aandacht is besteed aan de bouwstenen van cellen en weefsels, hun metabole routes en de metabole homeostase zal in dit blok ingegaan worden op de wijze waarop cellen in contact staan met hun omgeving en hoe dit contact kan leiden tot specifieke reacties.
De eigenschappen van cellen hangen sterk af van de omgeving waarin zij zich bevinden. Hierbij heeft de directe omgeving van de cel een belangrijke invloed, maar is ook beïnvloeding over grotere afstanden mogelijk. Bij dit laatste spelen hormonen een belangrijke rol. In dit blok komt de communicatie van de cel met de omgeving aan de orde, alsmede de hierdoor veroorzaakte cellulaire reactie. De nadruk zal liggen op de moleculaire mechanismen, die ten grondslag liggen aan de cellulaire communicatie. rode draad door het blok is het thema “regulatie van de calciumhomeostase”. Centraal hierin staat de werking van het bijschildklierhormoon PTH (parathormoon). Dit hormoon heeft een sleutelrol in de regulatie van calciumconcentraties in het bloed en kan onder andere de activiteit van botcellen reguleren. Om de bijdrage van botweefsel aan de calciumhomeostase ten volle te begrijpen wordt de vorming van bot en kraakbeen tijdens de ontwikkeling en de botombouw bij volwassenen grondig bestudeerd.

Leerdoelen

De student:

  • kan bot en kraakbeen en de mogelijk aanwezige bloedvaten histologisch herkennen en kan beredeneren hoe bot- en kraakbeencellen door proliferatie en differentiatie uit stamcellen ontstaan.

  • kan beschrijven hoe hormonen de calcium- en fosfaathomeostase reguleren en verklaren hoe botombouw daarin een belangrijke rol speelt.

  • beredeneert hoe afwijkingen in het bot gerelateerd kunnen zijn aan abnormale calciumniveaus in het bloed.

  • toont inzicht in de diverse vormen van interactie tussen cellen onderling en tussen cellen en de extracellulaire matrix.

  • kan beschrijven hoe cellen met elkaar communiceren en op welke wijze intra- en extracellulaire signaalmoleculen hierbij een rol spelen.

  • toont inzicht in de bindingseigenschappen van liganden en receptoren en kan die bindingeigenschappen ook mathematisch benaderen.

  • kan de resultaten van een proef in een daarvoor geschikte figuur weergeven en kan deze resultaten en resultaten van vergelijkbaar onderzoek interpreteren.

  • beschrijft hoe de verschillende endocriene organen hormonen maken en hoe de hormonen via de bloedvaten hun doel organen bereiken.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, een responsie-college, virtuele microscopiepractica, laboratoriumpractica, werkcolleges, een casusbespreking en werkgroepen.

Toetsing en weging

Formatieve toetsing door middel van een proeftoets, een COO-les bot en kraakbeen, een artikel bespreking, het oplossen van een klinische casus en een verslag over de histologie van groeiend bot. Summatieve toetsing vindt plaats middels een ‘open boek’-tentamen. Bij het maken van het tentamen is het gebruik van alle kernboeken toegestaan. Het tentamen bestaat uit open vragen. Daarnaast schrijft de student met een klein groepje andere studenten een verslag over een laboratorium-practicum. Dit verslag wordt in het Engels geschreven. Voor het behalen van dit blok is een voldoende voor dit verslag een voorwaarde.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de opleiding Biomedische wetenschappen, zie de Kernboekenlijst BW 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Let op: als eerstejaarsstudent word jij ingeschreven voor de werkgroepen door de Studentenadministratie. Voor de (deel)tentamens moeten eerstejaars zich echter wel zelf inschrijven. Ouderejaars studenten moeten zich wel voor werkgroepen inschrijven via MyStudyMap.

Contact

Blokcoördinator: Maaike Ressing - m.e.ressing@lumc.nl

Opmerkingen