Prospectus

nl en

Reflection on Science

Course
2023-2024

Toegangseisen

Beschrijving

‘Reflection on Science’ (REOS) is een blok gericht op academische vorming om te leren reflecteren op biomedisch onderzoek en de producten van onderzoek. Hierbij gaat het niet zozeer om het biomedische standpunt, maar om een visie te ontwikkelen vanuit een breder perspectief, gebaseerd op wetenschapsfilosofie, -geschiedenis, en -sociologie. REOS reikt de benodigde instrumenten aan door biomedische onderwerpen vanuit de genoemde gebieden te presenteren en bediscussiëren. Het startpunt van REOS zijn dilemma’s in hedendaags biomedisch onderzoek, die leiden tot maatschappelijke vragen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld: Mag je prenatale genetische tests gebruiken voor een beslissing wel of geen abortus? De drie dilemma’s gaan over de grenzen van biomedisch onderzoek. De dilemma’s worden vanuit vier wetenschapsfilosofische thema’s, die voor de Biomedische Wetenschap van belang zijn, toegelicht en besproken. Deze thema’s zijn: standaardbeeld van wetenschap; epistemologie (‘kennisleer’)/ontologie (‘zijnsleer’); wetenschappelijk wereldbeeld; ziek versus gezond en de maakbare mens.

Leerdoelen

De student:

  • kent de volgende basisbegrippen uit de wetenschapsfilosofie: kennis, waarheid en verschillende vormen daarvan; justified true belief; realisme-antirealisme; empirisme; rationalisme; inductie; deductie; fysicalisme, materialisme, superveniëntie; emergentie; neerwaartse causatie; epistemologie; ontologie; empirische cyclus; falsificatie; paradigma

  • herkent en verklaart filosofische basisbegrippen in een biomedisch onderzoekskader

  • formuleert een beredeneerde mening op schrift over dilemma’s in biomedisch onderzoek vanuit een wetenschapsfilosofisch/-ethisch standpunt

  • bediscussieert dilemma’s in biomedisch onderzoek met argumenten vanuit een wetenschapsfilosofisch/-ethisch standpunt

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Voor de dilemma’s en thema’s zijn er inleidende colleges, zelfstudieopdrachten en werkgroepen. De studenten moeten zelf ook met een voorbeeld van een maatschappelijke vraag komen vanuit hedendaags biomedisch onderzoek en deze uitwerken in de vorm van een essay. De studenten werken in vaste werkgroepen (4 groepen van ongeveer 12 studenten), begeleidt door een werkgroepdocent.

Toetsing en weging

De studenten worden op 3 onderdelen beoordeeld: 1. Schriftelijk tentamen (meerkeuzevragen, 35% van het eindcijfer). 2. Mondelinge presentatie en discussie van een opdracht in museum Boerhaave (groep van 4 studenten per opdracht, 25% van het eindcijfer). 3. Mondelinge presentatie en discussie van een te kiezen biomedisch onderwerp (groep van 2 studenten per onderwerp, 40% van het eindcijfer).
De drie afzonderlijke beoordelingsonderdelen van REOS moeten met een voldoende (minimaal 5,5) afgesloten worden. De student krijgt voor het succesvol afsluiten van dit blok 6 ECTS.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst van de opleiding Biomedische wetenschappen, zie de Kernboekenlijst BW 2023-2024.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Opmerkingen