Prospectus

nl en

Infectieziekten en Immunologie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

Infectieziekten en immunologie intrigeert en is een divers thema waar je als toekomstig apotheker een grote rol kunnen spelen in de farmacotherapie voor de patiënt. Het thema start met het opdoen van basiskennis over het immuunsysteem, infectieziekten, antibacteriële, antivirale en anti-mycotische therapie. Vervolgens ga je je verdiepen in de meer “basis-infectieziekte” pneumonie én in meer specialistische infectieziekten zoals HIV, hepatitis en COVID-19.

Auto-immuun betekent dat het immuunsysteem zich tegen zichzelf keert. Er specifiek aandacht voor inflammatoire darmziekten en reuma en je start met het opdoen van basiskennis van de (innovatieve) geneesmiddelen die bij deze ziekten worden ingezet. Daarnaast is onderdrukking van het immuunsysteem van belang om afstoting van orgaantransplantaten te voorkomen. Niertransplantatie wordt als voorbeeld gebruikt om meer te leren over de geneesmiddelen die hiervoor kunnen zorgen.

De farmaceutische coschappen zullen plaats vinden in de ziekenhuisapotheek/poliklinische apotheek of je neemt deel aan de apotheekgame Je gaat leren wat de apotheek typeert in bedrijfsvoering, farmaceutische zorg, patiëntenpopulatie en multidisciplinaire samenwerkingen. Tijdens de onderwijsmomenten van de coschapweken leer je meer over de bereiding en analyse van een eenvoudige infuusoplossing, maar ook advies te geven bij bloedspiegels van antibiotica of immunosuppressiva (Therapeutic Drug Monitoring).

In de Groepsopdracht van dit Thema ervaar je wat je als zorgprofessional zichtbaar kan bijdragen met je kennis over infectieziekten en immunologie door gebruik te maken van bijvoorbeeld Social Media.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

  • de (patho)fysiologie en farmacotherapeutische behandeling van veelvoorkomende infectieziekten en immunologische aandoeningen uitleggen, waaronder virale en bacteriële infecties, reumatoïde artritis, inflammatoire darmziekten en profylaxe van afstotingsreacties bij orgaantransplantaties;

  • de belangrijkste farmacokinetische begrippen kunnen noemen en toepassen bij de medicatiebegeleiding/medicatiebewaking, in het bijzonder bij het gebruik van antibiotica en immunosuppressiva;

  • een ontwerp voor een eenvoudige infuusoplossing kunnen maken in de vorm van een bereidingsvoorschrift en aansluitend de juiste benodigde kwaliteitscontroles kunnen vaststellen en interpreteren;

  • samen met andere zorgverleners in het ziekenhuis beleid ontwikkelen met betrekking op de farmacotherapie;

  • de organisatie en diensten van de ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek beschrijven, inclusief receptgang, logistieke stromen en de toepassing van het ziekenhuisapotheekinformatiesysteem.

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste drie weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze drie weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs met onderstaande onderwijsvormen.

In week vier tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek/poliklinische apotheek of je neemt deel aan de apotheekgame om je vervolgens in de negende en laatste week te kunnen richten op de eindtoets.

In de farmaceutische coschappen/apotheekgame is er wekelijks één terugkomdag die bestaat uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs.

De onderwijsvormen bestaan uit:
Hoorcolleges, responsiecolleges, werkgroepen, werkcolleges, zelfstudie, zelfstudieopdrachten, coschappen of apotheekgame en praktijkreflectie

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.II@lumc.nl

Opmerkingen