Prospectus

nl en

Centraal Zenuwstelsel

Course
2023-2024

Toegangseisen

Zie het document Ingangseisen Master Farmacie.

Beschrijving

In het thema Centraal Zenuwstelsel richt de student zich op de farmacotherapie van neurologische en psychiatrische aandoeningen. De fysiologie en anatomie van de hersenen en zenuwen worden uitgelegd om vanuit daar de pathogenese, de pathofysiologie en het beloop van de aandoeningen te leren.

Leerdoelen

De student:

 • Kan de pathogenese, pathofysiologie, pathologie, beloop, prognose en risicofactoren van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen uitleggen;

 • Kan de belangrijkste geneesmiddelengroepen, die worden toegepast bij de psychiatrische en neurologische aandoeningen, met hun werkingsmechanisme, bijwerkingen, metabolisme en kinetiek beschrijven, onderscheiden en toepassen;

 • Kan de farmacotherapeutische behandeling benoemen van de belangrijkste psychiatrische en neurologische aandoeningen, de behandelmogelijkheden benoemen, deze behandeling ordenen op basis van patiëntkenmerken en dit wetenschappelijk onderbouwen;

 • Bepaalt wanneer welke bio-analytische bepalingen geïndiceerd zijn ter vaststelling van de geneesmiddelconcentratie in lichaamsvloeistoffen, interpreteert uitkomsten van deze bepalingen en vertaalt deze naar een optimale individuele farmacotherapeutische behandeling;

 • Heeft inzicht in de gevolgen van veelvoorkomende farmacogenetische variaties en kan dit toepassen om de farmacotherapeutische behandeling van een patiënt te optimaliseren;

 • Interpreteert klinisch geneesmiddelonderzoek en extrapoleert de effecten daarvan naar de dagelijkse praktijk rekening houdend met verschillen in populatie en zorgsysteem;

 • Levert op basis van zijn farmaceutische deskundigheid een deskundige bijdrage aan de ontwikkeling van richtlijnen en zorgprotocollen, rekening houdend met effectiviteit, veiligheid, kosteneffectiviteit en patiëntperspectief;

 • Signaleert, interpreteert en lost patiëntgebonden farmacotherapeutische problemen naar vermogen op;

 • Kan adequaat optreden bij incidenten en risico’s rondom productzorg en farmaceutische patiëntenzorg, op het niveau van de individuele patiënt en van de maatschappij;

 • Voert een risicoanalyse met betrekking tot medicatieveiligheid uit;

 • Staat open voor klachten over productzorg, patiëntenzorg, bejegening binnen de organisatie en weet hoe hiermee omgegaan moet worden;

Rooster

Het rooster kun je raadplegen via MyTimeTable.

De tentamendata zijn vastgesteld door het opleidingsbestuur en staan vermeld in het rooster.
In het rooster en/of op Brightspace wordt bekend gemaakt wanneer en op welke wijze de inzage en nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit acht weken. In de eerste drie weken wordt cursorisch onderwijs gegeven met onderstaande onderwijsvormen. In week vier tot en met zeven loopt de student farmaceutische coschappen in de ziekenhuisapotheek/ poliklinische apotheek of neemt deel aan de apotheekgame om zich vervolgens in de achtste week te kunnen richten op de eindtoets.

In de farmaceutische coschappen/apotheekgame is er wekelijks één terugkomdag die bestaat uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs.

De onderwijsvormen bestaan uit:
Hoorcolleges, responsiecolleges, werkgroepen, werkcolleges, zelfstudie, zelfstudieopdrachten, coschappen of apotheekgame en praktijkreflectie.

Toetsing en weging

Het thema wordt aan het einde van week 8 afgesloten met een schriftelijke toets die zowel open als gesloten vragen bevat. Daarnaast moet je de groepsopdracht hebben afgesloten. Voor de toets kan maximaal 75 punten worden behaald. De beoordeling is een cijfer met 1 decimaal. Cijfers tussen 5,0 en 6,0 worden niet gegeven; 5,4 en lager worden afgerond naar een 5,0. Een 5,5 en hoger wordt afgerond naar een 6,0.
De toets is voldoende als deze met minimaal een 6,0 is beoordeeld. Is de toets onvoldoende dan kun je deelnemen aan de herkansing.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats via MyStudyMap. Voor dit vak gelden de standaard inschrijftermijnen die genoemd worden in het Protocol Inschrijven voor onderwijs en tentamens van de Universiteit Leiden. Voor meer informatie, zie de studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CZS@lumc.nl

Opmerkingen